Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoració

Només es permet presentar una declaració de plusvàlua a efectes de valoracions quan no es pot fer el càlcul de l'autoliquidació pel pagament de l'impost perquè el bé immoble (pis, local o plaça d'aparcament) venut o adquirit per herència o donació, no disposa de referència cadastral ni de rebut d'IBI propis, és a dir, que la referència cadastral i el rebut d'IBI indicats a l'escriptura corresponen a tot l'edifici perquè es tractava d'una propietat vertical.

El mateix passa en cas d'agrupacions, segregacions o altres modificacions que suposen una alteració cadastral de l'immoble.

Per la resta de casos s'ha de tramitar l'Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Més informació i tramitació a: “Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de la seva valoració”.

Podeu baixar el model en pdf de la Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoració.

 

Data d'actualització: 07/05/2015