Domiciliació bancària


El tràmit permet gestionar el cobrament dels impostos, preus públics i taxes a través del compte del banc o caixa.

També permet comunicar una esmena de les dades o donar de baixa la domiciliació efectuada amb anterioritat.

Caldrà tenir en compte que:

  • L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) es paga en quatre terminis.
  • L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) es paga en un únic rebut.
  • El Preu Públic de Recollida de Residus (SL) es paga en un únic rebut.
  • L'Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) es paga en un únic rebut.

La domiciliació queda sense efectes per l'impagament dels rebuts.

Des d'aquest enllaç podrà accedir al Calendari del Contribuent i consultar les dates de pagament dels tributs municipals.