Canals d'atenció

Notificació electrònica

Duplicat

  • Si necessiteu un certificat de pagament per acreditar que heu pagat un tribut, un preu públic o una multa:
    Certificat de pagament
  • Si necessiteu un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals:
    Document per fer el pagament. Pel que fa a la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), podeu obtenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament us ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari heu de fer una autoliquidació de l’impost de plusvàlua.
  • Si necessiteu un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona:
    Document per fer el pagament