Canals d'atenció

Notificació electrònica

e-padrons

L'Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda) posa al servei de les empreses, entitats i autònoms "e-padrons" i el seu sistema de gestió. Aquesta aplicació permet a les empreses titulars de patrimoni immobiliari, de vehicles o, en el seu cas, d'activitats econòmiques realitzades a Barcelona, la conciliació telemàtica del seu padró anual. L'aplicació es configura com una eina de gestió al servei de les empreses i de l'Administració mitjançant la qual es pot:

  • Disposar de la informació tributària corresponent al patrimoni o activitats de l'empresa.
  • Comunicar a l'Ajuntament, d'una forma àgil, les discrepàncies existents respecte els objectes informats que conformen el padró de l'empresa
  • Articular el pagament dels objectes que conformen el padró

"e-padrons" no constitueix un sistema de gestió de desacords, és a dir, de recursos i reclamacions, per la qual cosa, sigui quin sigui el resultat de la conciliació, l'empresa pot interposar, en temps i forma, els recursos o reclamacions que en defensa dels seus drets cregui convenients.

L'accés a l'aplicació es fa mitjançant el sistema de Carpetes de l'Ajuntament de Barcelona i requereix de certificat digital.

Per tramitar amb "e-padrons" primer cal l’adhesió al sistema de gestió mitjançant la subscripció d’un acord ("e-convenis").

El sistema permet la gestió directa, per part de l'empresa o, si escau, la gestió per representació o delegació (delegats/empleats).

Mitjançant el mòdul "e-convenis" es pot, telemàticament (també requereix de certificat digital), sense necessitat d'aportar cap documentació, causar alta/es en el/s tribut/s o preu públic escollits i gestionar les vostres representacions o delegacions. En aquest cas es garanteix que els representants i delegats tinguin accés només a la informació de l’empresa a la que hagin estat autoritzats.

Recordeu

Si ja esteu donat d’alta podeu començar a tramitar i desenvolupar la conciliació dels vostres tributs mitjançant "e-padrons" a la Carpeta de les Empreses i Entitats.

Es pot tenir informació sobre les normes bàsiques de funcionament, de gestió i les condicions d'ús de les aplicacions a "Sistema de gestió (marc regulador): e-convenis i e-padrons". Cal consultar-lo abans que formalitzeu l'alta.

Es pot accedir directament al mòdul "e-convenis" per gestionar l'alta i la baixa de l'empresa i, si convé, les representacions o delegacions.

Podeu veure el vídeo informatiu on es fa una demostració del funcionament i d'una "Guia d'ús e-padrons".

Data d'actualització: 14/06/2018

Més informació

Si ja s'ha signat l'acord:

Les consultes de gestió s'adrecen als correus assenyalats a sota indicant: nom, NIF de l'empresa, persona i telèfon de contacte;

Si encara no s'ha signat l'acord:

  • Per problemes tècnics o de certificat digital les consultes s'adrecen al correu suport_e-convenisIMH@bcn.cat, indicant: nom, NIF de l’empresa, persona i telèfon de contacte, o bé trucant al telèfon: 93 561 27 58.