Embargaments

L'Institut Municipal d'Hisenda m'ha fet un bloqueig del compte i vull saber per què?

 • Per internet mitjançant la Carpeta del ciutadà podeu consultar el deute pendent i els pagaments que heu dut a terme.
  • Per tenir accés a la carpeta del ciutadà, que us proporciona informació de les dades fiscals i les d'empadronament, heu de fer ús d'un dels certificats digitals admesos al Portal de tràmits entre els quals es troba l'IdCAT, que l'Ajuntament de Barcelona mitjançant les oficines d'atenció ciutadana (amb cita prèvia) lliura de forma gratuïta. Més informació al tràmit sol·licitud del certificat digital idCat.
 • Presencialment i amb cita prèvia a les oficines d'atenció ciutadana i a l'Institut Municipal d'Hisenda us informaran del deute pendent i de la quantitat embargada.
 • Per telèfon podeu trucar al telèfon 010 gratuït si truqueu des de l'àrea metropolitana de Barcelona. 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Més informació sobre embargaments.

Tornar amunt

L'Institut Municipal d'Hisenda m'ha fet un embargament de la devolució de l'IRPF i vull saber per què?

 • Per internet mitjançant la Carpeta del ciutadà podeu consultar el deute pendent i els pagaments que heu dut a terme.
  • Per tenir accés a la carpeta del ciutadà, que us proporciona informació de les dades fiscals i les d'empadronament, heu de fer ús d'un dels certificats digitals admesos al Portal de tràmits entre els quals es troba l'IdCAT, que l'Ajuntament de Barcelona mitjançant les oficines d'atenció ciutadana lliura de forma gratuïta. Més informació al tràmit sol·licitud del certificat digital idCat.
 • Presencialment i amb cita prèvia a les oficines d'atenció ciutadana i a l'Institut Municipal d'Hisenda us informaran del deute pendent i de la quantitat embargada.
 • Per telèfon podeu trucar al telèfon gratuït 010 si truqueu des de l'àrea metropolitana de Barcelona. 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Més informació sobre embargaments.

Tornar amunt

Tinc el saldo del compte del banc embargat. Quan transferirà el banc els diners a l'Ajuntament?

L'entitat bancària ha de tenir els diners retinguts durant 20 dies naturals.

Durant aquest període podeu fer diverses gestions:

 • Demanar informació del deute.
 • Comprovar si disposeu de documentació que acrediti que el deute no és correcte.
 • Decidir si preferiu pagar el deute abans del termini.

Si no feu cap gestió, quan acaba el termini dels 20 dies, el banc transfereix els diners a l’Ajuntament.

Més informació

Tornar amunt

M'han embargat el compte del banc; l'Ajuntament m'ha d'avisar abans?

S'informa la persona afectada per mitjà de la notificació de deute pendent (provisió de constrenyiment) al domicili que consta a la base de dades. Si no és possible perquè el domicili no és el correcte perquè ja no hi viviu i no ho heu comunicat, la notificació es publica al Taluler Edictal Únic (TEU).

Més informació

Tornar amunt

Si el compte del banc està a nom de dues persones, poden embargar tot el saldo?

Si només hi ha un deutor no, com a màxim la meitat del saldo.

Més informació

Tornar amunt

Tinc un compte bancari obert amb la meva mare. Per deutes meves amb l'Ajuntament ens han retingut una quantitat de diners. Es poden embargar comptes o llibretes bancaris a nom de més d'un titular quan el deutor amb l'Ajuntament només sigui un d'ells?

Quan els imports ingressats consten a nom de més d'un titular, es divideix el saldo en parts iguals i només s'embarga la part que correspon al deutor.

Exemple: el deute és de 600 € i al compte hi ha un saldo de 500 €; es divideix el saldo en dues parts iguals (250 €). La retenció que es farà serà de 250 €.

Tornar amunt

Tinc la totalitat o una part del saldo del compte del banc retingut. Què puc fer per pagar i que s'aturi l'embargament?

A cap de 20 dies naturals des de l’inici de la retenció, l'entitat bancària retira els diners i fa l'ingrés a l'Ajuntament.  Si no s'ha embargat la totalitat del deute, heu d'anar a l'Institut Municipal d'Hisenda (amb cita prèvia) per demanar la notificació del deute pendent i demanar informació de com efectuar el pagament.

Tornar amunt

Amb l'embargament i la subhasta d'un vehicle o d'un immoble queden cancel·lats tots els deutes?

Depèn de l'import que ha pagat la persona que s'ha quedat el vehicle o l'immoble per mitjà de la subhasta:

 • Si cobreix l'import del deute i de les costes, el deute queda cancel·lat.
 • Si no cobreix l'import del deute i de les costes, la diferència queda pendent de pagament a nom de la persona deutora.
Tornar amunt

Una part del saldo del compte bancari és inembargable?

Es considera sou, salari o pensió (contributiva o no), l'import ingressat en un compte o dipòsit per aquest concepte en el mes en què té lloc l'embargament o, en el seu defecte, en el mes anterior. La resta de l'import del compte es considera estalvi i es pot embargar.

La Llei d'enjudiciament civil limita la quantitat a embargar, fixant uns trams màxims en funció del salari mínim interprofessional (SMI). Pel càlcul de la quantitat embargable dividim el sou, salari o pensió (o la suma de totes les percepcions) en trams de salari mínim interprofessional (SMI). Més informació

Tornar amunt

Em poden embargar el meu pis (on visc) per deutes amb l'Ajuntament?

Tinc el saldo del compte retingut per ordre de l'Ajuntament. Puc demanar que s'aturi l'embargament si em comprometo a pagar el deute a terminis?

Si amb la retenció s'ha cobert la totalitat del deute, no podeu tramitar el pagament a terminis, llevat que presenteu documentació que garanteixi l'import (aval bancari).

Si amb la retenció no s’ha cobert la totalitat del deute, podeu demanar el pagament a terminis de la part que resta pendent, l'import retingut serà el primer termini quan es formalitzi.

Exemple: la retenció s'ha fet pel deute de 600 € i del compte s'ha retingut la quantitat de 200 €. Quan es formalitzi el pagament a terminis; la quantitat retinguda, és a dir 200 €, serà l'import del primer abonament i la resta, 400 € serà l'import que es fraccionarà.

Informació de pagament a terminis.

Tornar amunt

Per deutes amb l'Ajuntament m'han agafat el cotxe i es troba al dipòsit. Com el puc recuperar?

 • Si pagueu la totalitat del deute més les costes del procediment de l'embargament.
 • Si pagueu el 50% del deute i la resta a terminis.
  També podeu incloure en el pagament a terminis l'import de la grua i les despeses generades pels dies d'estada al dipòsit.
  Les costes del procediment de l'embargament no les podeu fraccionar, les heu d'abonar en el moment de la formalització, en efectiu, en metàl·lic o amb xec conformat.
Tornar amunt

Què és el Tauler edictal únic (TEU)?

El Tauler edictal únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual totes les administracions públiques, a partir del dia 1 de juny de 2015 han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració, no s'han pogut practicar a la persona interessada.

Els anuncis es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de la publicació.  A partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci.  Cas de no tenir el codi de verificació, cal contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 58/2003, general tributària, art. 112

Tornar amunt