Embargaments amb retenció als comptes bancaris per ordre de l'Ajuntament de Barcelona

Si s'ha fet una retenció a la vostra entitat bancària per ordre de l'Ajuntament de Barcelona és degut a que teniu deutes pendents amb la hisenda municipal.

L’Institut Municipal d’Hisenda us ha enviat per correu ordinari un document informatiu de l’embargament de comptes amb la informació detallada del deute contret.

Amb el resultat de la quantitat embargada, rebreu la diligència d’embargament amb la informació detallada del número de compte bancari, de l’import i del detall del deute que s’ha cobert.

On podeu aconseguir més informació?

Per saber quin és el deute que ha provocat l'embargament podeu:

Procediment a partir de la retenció

L'entitat bancària ha de tenir els diners retinguts durant 20 dies naturals. Durant aquest període:

Si considereu que el deute és correcte:

 • Transcorreguts els 20 dies de la retenció, l'entitat bancària retira el diner i fa l'ingrés a l'Ajuntament. Si l'import embargat no correspon a la totalitat del deute, l'Ajuntament embargarà de nou comptes, vehicles, immobles, sous, etc.
 • Pagament a terminis; si només s'ha cobert una part del deute, es pot pagar a terminis la resta del deute. Més informació al tràmit fraccionament del deute de tributs municipals i multes.

Si considereu que el deute no és correcte:

 • Podeu dirigir-vos a les oficines de l'Institut Municipal d'Hisenda, c. Llacuna, 63, 08005 Barcelona, amb cita prèvia, amb la documentació que acredita els motius de l'anul·lació i si escau, es procedirà a l'aixecament de l'embargament.
 • Podeu presentar un recurs d'alçada amb efectes de reposició, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de rebre la notificació de la diligència d'embargament. Cal tenir en compte que la presentació d'un recurs no paralitza el procediment, a no ser que es sol·liciti la suspensió i s'acompanyi d'un aval bancari o garantia suficient per l'import del deute impugnat.

  Contra la diligència d'embargament només són admissibles els motius d'oposició següents:

  1. Si el deute està pagat o prescrit el dret a exigir el pagament.
  2. Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.
  3. Incompliment de les normes reguladores de l'embargament contingudes a la Llei general tributària.
  4. Suspensió del procediment de recaptació.

La presentació del recurs es pot fer als registres d’entrada municipals situats a les oficines d’atenció ciutadana, al registre d’entrada de l’Institut Municipal d’Hisenda, a qualsevol registre de l’administració de l’Estat o de la Generalitat o per correu certificat a qualsevol oficina de correus.

Es poden embargar sous, salaris o pensions ingressades en els comptes o llibretes bancaris?

Es considera sou, salari o pensió (contributiva o no), l'import ingressat en un compte o dipòsit per aquest concepte en el mes en què té lloc l'embargament o, en el seu defecte, en el mes anterior. La resta de l'import del compte es considera estalvi i es pot embargar.

La Llei d'enjudiciament civil limita la quantitat a embargar fixant uns trams màxims en funció del salari mínim interprofessional (SMI). Pel càlcul de la quantitat embargable dividim el sou, salari o pensió (o la suma de totes les percepcions) en trams de salari mínim interprofessional (SMI). Així, de cada tram resultant es pot embargar el percentatge indicat a la taula següent:

Quantia de la percepció %
El primer tram del SMI 0
2n tram SMI 30%
3r tram SMI 50%
4t tram SMI 60%
5è tram SMI 75%
6è tram SMI (resta de la quantitat) 90%

Exemples:

 1. SMI = 900,00 €

  Import del sou, salari o pensió = 1.000,00 €. La resta de l'import que no sigui el sou, salari o pensió del mes en que té lloc l'embargament o en el seu defecte de l'anterior es considera estalvi i es pot embargar.
Tram SMI Import tram € Percentatge a embargar % Import a embargar €
1r 900,00 0 0
2n 100,00 30 30,00
TOTAL 1.000,00   30,00
 1. SMI = 900,00 €

  Import del sou, salari o pensió = 3.000,00 €. La resta de l'import que no sigui el sou, salari o pensió del mes en que té lloc l'embargament o en el seu defecte de l'anterior es considera estalvi i es pot embargar.
TramSMI Import tram € Percentatge a embargar % Import a embargar €
1r 900,00 0 0
2n 900,00 30 270,00
3r 900,00 50 450,00
4t 300,00 60 180,00
TOTAL 3.000,00   900,00

Es poden embargar comptes o llibretes bancaris a nom de més d'un titular quan el deutor amb l'Ajuntament només sigui un d'ells?

Quan els imports ingressats consten a nom de més d'un titular; en el cas de comptes de titularitat indiferent o de titularitat conjunta mancomunada, es divideix el saldo en parts iguals i només s'embarga la part corresponent al deutor.

 

Darrera actualització 11/07/2019

Més informació

(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.