Embargaments de sous, salaris o pensions

L'embargament s'ha de notificar al deutor i al pagador, que està obligat a retenir les quantitats procedents en cada cas, i a ingressar l'import a l'Ajuntament fins al límit de la quantitat pendent.

On es pot aconseguir informació?

Per saber quin és el deute que ha provocat l'embargament podeu:

La Llei d'enjudiciament civil limita la quantitat a embargar, fixant uns trams màxims en funció del salari mínim interprofessional (SMI). Pel càlcul de la quantitat embargable dividim el sou, salari o pensió (o la suma de totes les percepcions) en trams de salari mínim interprofessional (SMI). Així, de cada tram resultant es pot embargar el percentatge indicat a la taula següent:

Quantia de la percepció %
El primer tram del SMI 0
2n tram SMI 30%
3r tram SMI 50%
4t tram SMI 60%
5è tram SMI 75%
6è tram SMI (resta de la quantitat) 90%

Exemples:

 1. SMI = 900,00 €

  Import del sou, salari o pensió = 1.000,00 €
Tram SMI Import tram € Percentatge a embargar % Import a embargar €
1r 900,00 0 0
2n 100,00 30 30,00
TOTAL 1.000,00   30,00
 1. SMI = 900,00 €

  Import del sou, salari o pensió = 3.000,00 €
Tram SMI Import tram € Percentatge a embargar % Import a embargar €
1r 900,00 0 0
2n 900,00 30 270,00
3r 900,00 50 450,00
4t 300,00 60 180,00
TOTAL 3.000,00   900,00

Procediment a partir de l'embargament

Si considereu que el deute és correcte:

 • Si voleu fer el pagament cal que aneu a l'Institut Municipal d'Hisenda, C. Llacuna, 63 -08005 Barcelona, on us entregaran el document per fer el pagament. Una vegada s'ha pagat, l'Institut Municipal d'Hisenda procedeix a l'aixecament de l'embargament i ho comunica al pagador.
 • Pagament a terminis; si només s'ha cobert una part del deute, es pot pagar a terminis la resta del deute. Més informació al tràmit fraccionament del deute de tributs municipals i multes.

Si considereu que el deute no és correcte:

 • Podeu dirigir-vos a les oficines de l'Institut Municipal d'Hisenda, c. Llacuna, 63, 08005 Barcelona, amb cita prèvia, amb la documentació que acredita els motius de l'anul·lació i si escau, es procedirà a l'aixecament de l'embargament.
 • Podeu presentar un recurs d'alçada amb efectes de reposició, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de rebre la notificació de la diligència d’embargament. Cal tenir en compte que la presentació d'un recurs no paralitza el procediment, a no ser que es sol·liciti la suspensió i s'acompanyi d'un aval bancari o garantia suficient per l'import del deute impugnat.

  Contra la diligència d'embargament només són admissibles els motius d'oposició següents:

  1. Si el deute està pagat o prescrit el dret a exigir el pagament.
  2. Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.
  3. Incompliment de les normes reguladores de l'embargament contingudes a la Llei general tributària.
  4. Suspensió del procediment de recaptació.

La presentació del recurs es pot fer als registres d’entrada municipals situats a les oficines d’atenció ciutadana, al registre d’entrada de l’Institut Municipal d’Hisenda, a qualsevol registre de l’administració de l’Estat o de la Generalitat o per correu certificat a qualsevol oficina de correus.

 

Darrera actualització 11/07/2019