Embargaments d'immobles

Si el vostre immoble ha resultat embargat per deutes amb l'Ajuntament podeu fer les següents accions:

On es pot aconseguir informació?

Per saber quin és el deute que ha provocat l'embargament podeu:

Procediment a partir de l'embargament

Si considereu que el deute és correcte:

 • Podeu pagar l'import de l'embargament: heu d'anar a la seu de l'Institut Municipal d'Hisenda, C. Llacuna, 63 -08005 Barcelona, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores, a la Recepció indiqueu que es tracta d’un embargament de béns immobles. Una vegada s'hagi pagat, l'Institut Municipal d'Hisenda procedirà a l'aixecament de l'embargament.
 • Pagament a terminis. Més informació al tràmit fraccionament del deute de tributs municipals i multes.

Si considereu que el deute no és correcte:

 • Podeu dirigir-vos a les oficines de l'Institut Municipal d'Hisenda, c. Llacuna, 63, 08005 Barcelona, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores, a la Recepció indiqueu que es tracta d’un embargament de béns immobles. Aporteu la documentació que acredita els motius de l'anul·lació i si escau, es procedirà a l'aixecament de l'embargament.
 • Podeu presentar un recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent de rebre la notificació. Cal tenir en compte que la presentació d'un recurs no paralitza el procediment, a no ser que es sol·liciti la suspensió i s'acompanyi d'un aval bancari o garantia suficient per l'import del deute impugnat.

  Contra la diligència d'embargament només són admissibles els motius d'oposició següents:

  1. Si el deute està pagat o prescrit el dret a exigir el pagament.
  2. Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.
  3. Incompliment de les normes reguladores de l'embargament contingudes a la Llei general tributària.
  4. Suspensió del procediment de recaptació.

Si no pagueu ni feu cap reclamació l'immoble passarà a subhasta. Si amb el preu d’adjudicació no es pot cobrir el deute i les costes originades, la resta del deute queda pendent.

Subhasta de béns immobles

Suspensió de la subhasta: la subhasta es suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, si el deutor fa el pagament del deute, dels interessos i de les costes del procediment.

Si amb el preu d’adjudicació no es pot cobrir el deute i les costes originades, la resta del deute queda pendent.

Darrera actualització 11/07/2019