A causa de l'emergència sanitària mundial provocada per la COVID-19 i fins a noves indicacions queda tancada l'oficina d'atenció al públic de l'Institut Municipal d'Hisenda. Teniu a la vostra disposició aquesta web per fer consultes i tràmits.

En cas que necessiteu més informació, podeu trucar al telèfon gratuït 010 (931 537 010 si ho feu des de fora de l'àrea Metropolitana de Barcelona, tarifa ordinària).

Lamentem els inconvenients que aquest fet pugui ocasionar. Es tracta d'una situació temporal i excepcional que requereix la col·laboració de tota la ciutadania. 

Oficina tributària d'atenció i assessorament fiscal

Explicació de les multes de trànsit

Tipus de multes de circulació

Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus, segons es detalla a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, (en endavant, LSV).

Sancions

 • Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins 100 €.
 • Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 200 € (excepte les del quadre de velocitats).
 • Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 500 € (excepte les del quadre de velocitats, les multes per no identificar conductors, que seran el doble en infraccions d'origen lleus, o el triple en infraccions d'origen greus o molt greus, i les de dur instal·lat inhibidors de radar, que seran de 6.000 €).

Les sancions econòmiques poden anar acompanyades de pèrdua de punts.

Ja no hi ha la retirada temporal del permís de conduir, el carnet de conduir només es retirarà quan es perdin tots els punts de què disposen els conductors.

Multes per excés de velocitat

Les multes per excés de velocitat poden comportar la retirada de punts; el seu import es determinarà en funció de l’excés.

A continuació es mostren els imports i la pèrdua de punts corresponent.

Quadre de límits de velocitats a partir de 15 de febrer 2020

quadre de velocitats a partir de 15 de febrer 2020

Multes per no identificar el conductor responsable de la infracció

La Llei de seguretat viària preveu els casos següents per identificar conductor:

 • El propietari del vehicle podrà identificar el conductor responsable de la infracció. Només serà obligatori identificar el conductor responsable de la infracció per a les persones jurídiques (empreses, entitats...) quan la denúncia sigui de moviment.
 • Si en el cas d’estar obligat a identificar-lo no ho fa, o en tots els casos que s’identifiqui de manera no veraç, el titular del vehicle serà sancionat per la infracció de no identificar el conductor. L’import de la multa es calcula en relació amb l’import de la multa inicial:
  • Si la infracció és lleu, serà el doble de l’import de la multa original (si era una multa de 90 €, la multa per no identificar serà de 180 €).
  • Si la infracció és greu o molt greu, serà el triple de l’import de la multa inicial (si era una multa de 200 €, la multa per no identificar serà de 600 €; si era de 500 €, la multa serà de 1.500 €).

Responsabilitat

La persona responsable és l'autor del fet, però tenint en compte els casos següents:

 • La responsabilitat de no usar el casc el passatger es trasllada al conductor del vehicle.
 • Si ni en el moment de la infracció ni posteriorment s’identifica el conductor, el responsable serà la persona que figuri al Registre de Conductors Habituals o, si no n'hi ha, la persona titular del vehicle.
 • En el cas de vehicles de lloguer el responsable serà l’arrendatari.
 • És responsabilitat del propietari d’un vehicle assegurar-se que la persona que conduirà el seu vehicle disposa de permís de conduir. En el cas d’estrangers, que disposi d’autorització que l’habiliti per conduir a Espanya.

Descomptes

Si les multes es paguen en el termini de 20 dies naturals (dies seguits, dissabtes, diumenges i festius inclosos) comptats des de l’endemà de la notificació, es beneficiaran d'un 50% de descompte, excepte les sancions per no identificar el conductor i les multes per dur inhibidor de radar, que no tindran aquest benefici.

Procediment sancionador

Quan es comet una infracció el procés s'inicia amb la notificació de la denúncia.

L'Ajuntament disposa de tres mesos a partir de la data de la infracció per notificar la denúncia en casos d'infraccions lleus, i de sis mesos en casos d'infraccions greus i molt greus.

L'inici de l'expedient sancionador tindrà lloc:

 • Amb la notificació en mà de la denúncia per part de l'agent, en el moment de la infracció, ja que la denúncia es considerarà notificada i s'iniciarà l'expedient sancionador.
 • En cas de no poder lliurar-la en el moment de infracció, s'intentarà notificar-la al domicili del propietari del vehicle. Si no és possible, es publicarà al TEU (Tauler Edictal Únic), es considerarà notificada i s'iniciarà l'expedient sancionador.

Hi ha dos tipus de procediment sancionador: procediment abreujat i procediment ordinari.

Quan es rep la notificació, hi ha 20 dies naturals per pagar les multes amb un descompte del 50% o per presentar al·legacions. Si es presenten al·legacions i són desestimades, ja no es podrà pagar amb descompte.

Procediment abreujat. Si la notificació es paga en aquest termini, acaba la via administrativa i no es poden presentar al·legacions; en cas que es formulin es consideraran no presentades. Només es pot presentar recurs contenciós administratiu directament, davant el jutjat.

Procediment ordinari. Si en aquest termini no es paga i es presenten al·legacions, es rebrà la resolució i s'acabarà la via administrativa. Si la resposta és desestimatòria, contra aquesta resolució es podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant els Jutjats del Contenciós Administratiu.

Passats 20 dies des de la notificació de la denúncia, o bé si s’ha rebut la desestimació de les al·legacions, a partir d’aquest moment hi ha 30 dies per presentar un recurs potestatiu de reposició, amb les conseqüències següents:

 • No es paralitza el procediment, excepte si es presenta un aval.
 • S'ha de fonamentar en fets o proves diferents de les al·legacions.
 • Si no es resol en el termini d'un mes s'entendrà desestimat per silenci administratiu; des d’aquesta data i durant sis mesos, es pot presentar recurs contenciós administratiu.

Les denúncies per no identificar conductor, les relatives a portar instal·lat inhibidor de radar i les greus i molt greus amb pèrdua de punts notificades en domicili sempre seguiran el procediment ordinari.

Terminis de pagament

Per a les denúncies per infraccions lleus, greus o molt greus sense pèrdua de punts lliurades en mà o notificades al domicili (excepte les multes per no identificar el conductor i les d’inhibidors de radar), l’import variarà segons si el pagament es fa de la manera següent:

 • En el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, l’import de la denúncia es reduirà en un 50%. L’infractor renuncia a formular al·legacions i a identificar el conductor, si escau.
 • Passats els 20 dies naturals, tindrà 25 dies naturals més per fer el pagament sense cap reducció. Si no paga ni presenta al·legacions, s’iniciarà el procediment executiu amb els recàrrecs corresponents, que es detallen més endavant.

Altres qüestions d’interès

 • Els titulars de targetes d’estacionament per a persones amb discapacitat poden estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat (àrea blava i verda) i en les zones de càrrega i descàrrega.

  La targeta s’ha d’exhibir a la part frontal del parabrisa.

  Si no hi ha cap tipus de zona reservada per a l’ús de persones amb discapacitat a prop del punt de destí, es permetrà l’estacionament en aquells llocs on destorbi menys la circulació, però mai en indrets on l’estacionament sigui causa de retirada del vehicle per part de la grua municipal.

  Llocs on no es pot aparcar:

  • On estigui prohibida la parada
  • Estacionar en doble fila sense conductor
  • Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem a escaire d’una cantonada, i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc
  • Pas per a vianants
  • Guals
  • Parada de transport públic
  • Llocs reservats a serveis d’urgència o seguretat
  • Davant de sortides d’emergència de locals destinats a espectacles públics
  • Damunt d’una vorera, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment
  • Estacionar a la calçada
  • Estacionar en lloc prohibit en via declarada d’atenció preferent
  • Estacionar en àrea de vianants
  • Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris o destorbi la visibilitat d’una via als conductors que accedeixin des d’una altra
  • Quan impedeixi els gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo
  • Quan obstrueixi l’entrada a un immoble
  • Quan constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament d’algun servei públic
  • Llocs que s’hagin d’ocupar per a un acte públic autoritzat
  • Quan obstaculitzin la neteja, reparació o senyalització de la via pública
  • En cas d’emergència valorat per Guàrdia Urbana
 • Quan la grua municipal retira un vehicle de la via pública per una infracció d'estacionament, cal recollir el vehicle del dipòsit municipal. En fer-ho, s'ha de pagar l'import de la grua. A més, també s'ha de fer efectiu el pagament del cost de l'estada del vehicle al dipòsit (preu de taxa de grua i tarifes d'estada). La multa es pot pagar al dipòsit o en una entitat bancària en metàl·lic o bé amb targeta bancària. Si l'interessat desconeix en quin dipòsit s'ha ingressat el seu vehicle, pot trucar al telèfon 902 364 116.
 • En el cas de cometre una infracció a la Zona Blava o a l’Àrea Verda per sobrepassar el límit horari, hi ha la possibilitat d'anul·lar la multa fent el pagament de 7 € a la màquina de validació dels tiquets, sempre que el temps excedit no superi el 50% del temps pagat. No es podrà anul·lar, en canvi, en els casos de multes per manca de comprovant horari.
 • Es poden posar diverses multes en un mateix dia en diferents trams d'una via per on s'ha circulat. Exemple: a les rondes hi pot haver diferents radars de control de la velocitat en diferents trams. L'infractor rebrà tantes denúncies com fotografies s'hagin fet al llarg de la via, perquè correspondran a trams diferents.
 • Es considera aturada la immobilització breu del vehicle per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes. El conductor ha de romandre dins el vehicle o al costat en situació de poder-lo retirar quan sigui requerit. Un dels casos en què es prohibeix l'aturada breu és en l'estacionament en doble fila.
 • Es considera estacionament la immobilització perllongada del vehicle en els llocs, dies i horaris autoritzats. El vehicle s'ha d'immobilitzar, de manera que no es pugui desplaçar espontàniament ni que el puguin moure terceres persones.
 • Les empreses i els autònoms amb flotes de vehicles que hagin signat l'acord d'adhesió corresponent al tràmit de multes per internet amb l'Institut Municipal d'Hisenda, poden pagar amb targeta bancària o baixar la carta de pagament, o bé identificar el conductor mitjançant l'aplicació, sense necessitat de comunicar per escrit l'infractor responsable. Cal tenir present que les persones jurídiques podran pagar les denúncies d'estacionament però, tal com estableix la legislació, han d'identificar el conductor responsable per a la resta. Per adherir-se a aquest sistema de tramitació per internet es poden informar al web ajuntament.barcelona.cat/hisenda, apartat "Tramitació de multes en línia amb acord" i consultar les condicions d'adhesió o bé contactar amb el Departament de Vehicles mitjançant l'adreça de correu electrònic IMHIdentificacioInternet@bcn.cat.
 • Les infraccions que comporten la pèrdua de punts es tramiten a l’Àrea de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat.

  Les infraccions relatives a la conducció havent ingerit begudes alcohòliques o a l'obligació de sotmetre's a les proves de detecció alcohòlica tenen la consideració d'infraccions molt greus. Grau d'alcoholèmia que comporta infracció (RD 1428/2003, de 21 de novembre): Les infraccions relatives a conducció sota els efectes d'estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, així com la infracció de l'obligació de sotmetre's a les proves per detectar-los, tenen la consideració d'infraccions molt greus.

  Es tractaria de conductors de vehicles que hagin ingerit o incorporat al seu organisme psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, en qualsevol cas, els medicaments o altres substàncies sota l'efecte dels quals s'alteri l'estat físic o mental adequat per circular sense perill.

  • Conductors de vehicles: superior a 0,25 mg/l d'alcohol en aire expirat (0,5 g/l en sang).
  • Conductors de camions de PMA superior a 3.500 kg, conductors d'autobús o vehicle de servei públic, de transport escolar i de menors o mercaderies perilloses, de vehicles d'urgències o transport especial i conductors de tot tipus de vehicle amb antiguitat del permís de conduir inferior a 2 anys: superior a 0,15 mg/l d'alcohol en aire expirat (0,3 g/l en sang).

Període de constrenyiment

Quan el termini de pagament de la notificació de la sanció ha acabat, s'inicia el període executiu de cobrament de les sancions.

El procediment de constrenyiment s'iniciarà mitjançant una provisió de constrenyiment, dictada pel gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, en què s’identificarà el deute pendent. Es liquiden els recàrrecs del període executiu i es requereix que efectuï el pagament. Si no s’efectua el pagament en els terminis fixats, es procedirà a l'embargament de béns i drets.

El recàrrec executiu serà del 5% i s'aplicarà quan pagui el deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.

Si es notifica la provisió de constrenyiment, el recàrrec reduït serà del 10% i es podrà pagar en el termini indicat a la mateixa provisió de constrenyiment.

Si no es paga el document que conté la provisió de constrenyiment, el recàrrec ordinari serà del 20% de l'import del deute no ingressat. Al recàrrec de constrenyiment ordinari s'hi sumaran les costes de notificació i els interessos de demora comptats des del final del període voluntari. Passat el termini fixat en la provisió de constrenyiment sense que s'hagi fet l'ingrés, es dictarà una provisió que n'ordeni l'embargament de béns i drets.

L'Ajuntament investigarà possibles comptes de l'interessat on poder fer l'embargament per l'import del deute. Quan es dicti l'ordre d'embargament, el compte bancari tindrà una retenció de l'import del deute durant 20 dies. Aquest embargament només s'aturarà si es presenta un recurs acompanyat d'un aval bancari.

Si no fos possible el cobrament del deute mitjançant l'embargament del compte bancari, es procedirà a l'embargament del vehicle, per la qual cosa se'n dictarà una ordre de recerca i captura, o dels immobles, sous o salaris del deutor.

Motius de reclamació fora del període voluntari de pagament:

 1. Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els motius de reclamació següents:
  • Pagament o extinció del deute.
  • Prescripció.
  • Fraccionament o ajornament.
  • Manca de notificació de la liquidació o suspensió de la notificació.
  • Defunció de l'infractor.
  • Destrucció del vehicle abans de la data de la infracció.
  • Error manifest a la matrícula.
  • Documents que justifiquin la venda del vehicle abans de la data de la infracció.
  • Error al nom o els cognoms.
  • Qualsevol altra al·legació que es vulgui fer estarà fora de termini.
 2. Contra la diligència d'embargament només són admissibles els motius d'oposició següents:
  • Extinció del deute o de la prescripció del dret a exigir el pagament.
  • Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
  • Incompliment de les normes reguladores de l'embargament que conté la Llei general tributària.
  • Suspensió del procediment de recaptació.

Prescripció

Les infraccions lleus prescriuen en el termini de tres mesos, i les greus i molt greus en el de sis mesos. El còmput de la prescripció s’inicia el dia de la denúncia i s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la qual tingui coneixement el denunciat.

La prescripció d’una multa en període executiu és de quatre anys.

Documents de pagament

 1. Per poder fer el pagament de la multa, cal tenir un dels documents següents:
  • la butlleta groga de la denúncia,
  • l'avís de denúncia (en els casos de denúncies en Zona Blava i Àrea Verda),
  • la notificació de la denúncia,
  • la notificació de la sanció.
 2. Amb la butlleta groga es pot pagar dins les 48 hores següents a la denúncia a qualsevol Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana, on es lliurarà a l'interessat un document per pagar-la allà mateix directament o en les diferents entitats col·laboradores.
 3. Amb l'avís de denúncia (Zona Blava i Àrea Verda) es pot pagar als dipòsits municipals.
 4. Si es disposa de la notificació de la denúncia, es pot fer el pagament en qualsevol de les entitats col·laboradores que s'esmenten a la notificació. Aquest pagament es pot beneficiar del 50% de descompte. Si la persona interessada no disposa del full de pagament, pot obtenir-ne un duplicat a les oficines d'atenció al ciutadà als districtes, a l'Institut Municipal d'Hisenda o mitjançant el web de l'Institut Municipal d'Hisenda amb certificat digital.
 5. Amb la notificació de la sanció es pot efectuar el pagament en qualsevol de les entitats que s'indiquen a la notificació. Quan el període de pagament de la sanció ha acabat, s’inicia el període de constrenyiment amb les sancions corresponents.
 6. També es pot fer el pagament de les multes mitjançant el tràmit "Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària o amb càrrec al compte corrent o llibreta" que ofereix el web de l'Institut Municipal d'Hisenda (ajuntament.barcelona.cat/hisenda).

Marc legal

 1. Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, aprovada pel Consell plenari de 27-11-1998. Publicada en el BOPB de 15-01-1999. Modificada per acord del Consell plenari de 20 de juliol de 2001 (en relació amb la circulació de bicicletes) BOPB de 14-08-2001 i pel Plenari del Consell municipal el 23 de febrer de 2007, BOPB de 07-03-2007. Modificada per acord del Consell plenari de 27 de febrer de 2015 (en relació amb la circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal) BOPB de 22 de maig de 2015. (PDF)
 2. Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, BOE 31-10-2015.
 3. Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre (dictat en execució de la DA 2a de la Llei 19/2001).
 4. Altres normatives de trànsit:
  • Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.
  • Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre; correcció d'errades al BOE núm. 3, de 3 de gener de 2004).
  • Reial decret 317/2003, de 14 de març, pel qual es regula l'organització i el funcionament del Consell Superior de Trànsit i Seguretat de la Circulació Viària (BOEnúm. 80, de 3 d'abril).
  • Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (BOE núm. 304, de 20 de desembre).
  • Reial decret 8/2005, de 14 de gener, pel qual es modifica la composició de la Comissió Interministerial de Seguretat Viària (BOE núm. 22, de 26 de gener).
  • Llei 43/1999, de 26 de novembre, sobre adaptació de les normes de circulació a la pràctica del ciclisme (BOE núm. 283, de 26 de novembre).
  • Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE núm. 312, de 30 de desembre).
  • Reial decret 116/1998, de 30 de gener, pel qual s'adapten a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, el Reglament general de circulació i el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit (BOE núm. 42, de 18 de febrer).
  • Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferències de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la comunitat autònoma de Catalunya (BOE núm. 300, de 16 de desembre). I la Llei 14/1997, de 24 de desembre, del Parlament de Catalunya, de creació del Servei Català de Trànsit (DOGC núm. 2548, de 31 de desembre). I el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre el traspàs de serveis i funcions de l'Administració General de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor (BOE núm. 79, de 2 d'abril).
  • Llei 5/1997, de 24 de març, de reforma del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (BOE núm. 72, de 25 de març).
 5. Llei general tributària, Llei 58/2003 (entrada en vigor l'1 de juliol de 2004).
 6. Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol (entrada en vigor l'1 de gener de 2006).
 7. Consulta de sancions per infraccions de trànsit

Data d'actualització: 17/02/2020