Explicació de l'impost sobre béns immobles

Qui ha de pagar l'impost

Aquest impost l'han de pagar els propietaris, usufructuaris, concessionaris o titulars d'un dret de superfície de qualsevol bé immoble (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, despatx, etcètera).

Quota

El càlcul de la quota a pagar s'estableix en funció del valor cadastral del bé, fixat pel Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten al cadastre immobiliari, que té en compte el valor del sòl i el valor de la construcció. Aquest valor cadastral no és el valor pel qual s'ha escripturat, ni el que ha pagat realment el comprador (més informació a: Ordenances fiscals - El valor cadastral urbà).

La persona que és propietària el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi la transmissió del bé. És a dir, el nou propietari ha de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició. Per exemple, si la transmissió es produeix el dia 15 de febrer de 2020 la persona que ven ha de pagar l'impost de l'any de la venda (any 2020), i el comprador ha de pagar l'impost de l'any següent (any 2021). Si hi ha deutes pendents d'aquest impost, es poden exigir al nou propietari. El notari està obligat a comprovar que l'immoble està al corrent de pagament de l'impost, i a informar de l'existència de possibles deutes pendents.

Tribut metropolità

Dins el rebut de l'impost sobre béns immobles hi ha un recàrrec destinat a contribuir amb el finançament del serveis metropolitans. Sobre el valor cadastral de la propietat s'aplica un recàrrec del 0,168%. Aquesta quota es recapta a tots els municipis de l'àmbit metropolità.

A la quota íntegra s’aplica una reducció que consisteix en una quantitat equivalent a la diferència positiva entre aquesta i la quota líquida de l’exercici anterior, el coeficient d'increment anual màxim és de l’1,05.

Pels immobles que hagin entrat a tributar per primer cop en l'exercici 2006 i successius i pels que hagin estat objecte d'una alteració del valor cadastral a partir de l'exercici esmentat, diferent de l'actualització, la reducció es determina de la manera següent:

 • Si l'ajuntament corresponent pot establir el valor cadastral d'aplicació en l'exercici 2005, es calcula la reducció de referència en l'exercici 2006 per determinar la quota de referència d'aquest exercici. Sobre aquesta última s'aplicaran els coeficients d'increment anual màxim establerts a les ordenances fiscals reguladores d'aquest tribut, per determinar la quota líquida de l'exercici anterior.
 • Alternativament, es calcula la reducció de referència en l'exercici 2006, aplicant al valor cadastral els coeficients anuals d'actualització establerts a les lleis de pressupostos de l'Estat per obtenir la quota líquida de l'exercici 2005. A continuació, es calcula la quota de referència de l'exercici 2006, sobre la qual s'apliquen els coeficients d'increment anual màxim establerts a les ordenances fiscals reguladores d'aquest tribut, per determinar la quota líquida de l'exercici anterior.

Estan exemptes del pagament del tribut totes les finques residencials que tinguin un valor cadastral inferior a 45.843,36 € i que s'utilitzin com a primera residència pel propietari.

Sobre la quota íntegra s’aplica una bonificació del 50% en el cas d'immobles d'ús residencial, amb clau d'ús V, als titulars de família nombrosa, sempre que la suma dels ingressos anuals de tots els integrants no superi els 30.000,00 €. Aquesta bonificació s’aplica a requeriment del titular i exclusivament per a l’immoble que constitueixi la residència habitual.

Més informació sobre el tribut metropolità a l'Ordenança fiscal reguladora del tribut

Pagament

Domiciliant el pagament de l'impost estalviareu temps, no us haureu de desplaçar a cap oficina bancària per fer el pagament, ni anar a buscar el duplicat del rebut en cas de no rebre'l. Un altre avantatge és que no us heu de preocupar de la recepció del document ni de quan és el període de pagament, sempre que al compte hi hagi prou diners.

Aquest pagament es pot domiciliar al vostre compte corrent o a la llibreta d'estalvis. El rebut es passa al cobrament en quatre fraccions. La data de pagament es pot consultar al Calendari del Contribuent. La domiciliació es pot efectuar mitjançant Internet, als quioscos de tràmits i serveis, a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes (amb cita prèvia), o trucant al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

En cas d'error en la domiciliació, l'Ajuntament garanteix l'anul·lació dels recàrrecs i els interessos.

Si no està domiciliat, el pagament d'aquest impost es fa en un únic rebut per any. Les dates de pagament es poden consultar al Calendari del Contribuent. L'Ajuntament envia un document per fer el pagament en els casos de rebuts no domiciliats al titular del bé. Si no es rep aquest document, se n'ha d'aconseguir un duplicat mitjançant Internet, als quioscos de tràmits i serveis, a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes (amb cita prèvia), o trucant al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

El 90% dels contribuents de l'Ajuntament de Barcelona tenen domiciliat aquest impost.

Canvi de titularitat

El canvi de propietari del bé es pot comunicar mitjançant Internet (ajuntament.barcelona.cat/hisenda), trucant al telèfon gratuït 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), o a les oficines d'atenció ciutadana dels districtes (amb cita prèvia).

Cal tenir en compte que el titular a 1 de gener està obligat a pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi la transmissió del bé. És a dir, el nou propietari ha de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició. Si hi ha deutes pendents d'aquest impost, es poden exigir al nou propietari.

Famílies nombroses

 • La bonificació sobre la quota líquida de l'impost corresponent al domicili habitual, per a titulars de família nombrosa, s'aplica en funció de la renda de la unitat familiar i el tipus de família nombrosa, d'acord amb la taula següent:
Tram de renda Tipus de família nombrosa
  Família nombrosa especial o membres amb discapacitats Família nombrosa categoria general
Fins a 29.180 € 90% 80%
De 29.181 a 36.475 € 60% 50%
De 36.476 a 45.594 € 40% 30%
De 45.595 a 56.992 € 30% 20%
De 56.993 a 71.240 € 20% 10%
De 71.241 a 90.000 € 15% 5%
 • Les famílies nombroses que tinguin una renda superior al llindar màxim establert al quadre anterior, podran gaudir de la bonificació, sempre i quan l'immoble que sigui el seu domicili habitual tingui un valor cadastral igual o inferior a 300.000 euros. El percentatge bonificat serà el següent:
Tipus de família nombrosa
Família nombrosa especial o membres amb discapacitats Família nombrosa categoria general
15% 5%
 • Als sols efectes d'aplicar aquesta bonificació, s'equipararan a les famílies nombroses amb un o més membres discapacitats la família nombrosa amb tres o més fills, siguin o no comuns, en la qual un dels ascendents que la integren tingui reconegut un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%.
 • A aquests efectes, s'entendrà com a domicili habitual aquell en el qual figuri empadronat el subjecte passiu l'1 de gener.
 • Per determinar el nivell d'ingressos per aplicar la bonificació, es tindran en compte les darreres dades de l’IRPF facilitades per l’AEAT durant l’exercici previ al meritament de la quota de l’IBI.  En el cas de persones no obligades a declarar, es tindran en compte la suma dels rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, rendiments d’activitats econòmiques, règims especials, així com guanys i pèrdues patrimonials.
 • Aquesta bonificació la tramitarà l'Administració tributària municipal d'acord amb la informació sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, i s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre béns immobles. En el cas, que no consti aplicada en el rebut de l’Impost sobre béns immobles, la persona interessada, l’haurà de sol·licitar dins dels terminis de l’art. 99 de l’Ordenança fiscal general.

No han de pagar

 • Els béns de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 10 €.
 • Els béns de naturalesa rústica, en cas de que per cada subjecte passiu la quota líquida sigui inferior a 10 €.
 • Els béns de l'Església catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979 i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l’article 16è de la Constitució.
 • Els béns que siguin propietat de la Creu Roja.
 • Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis, aixecats en els mateixos terrenys, destinats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació de les línies esmentades. No estan exempts de pagament, per tant, els establiments d'hoteleria, espectacles comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.
 • Els béns als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals vigents i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular o als seus organismes oficials.
 • S'ha de sol·licitar l'exempció dels béns immobles que es destinin a l'ensenyament per a centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyament concertat, amb l'abast previst en el Reial decret 2187/1995, de 28 de desembre.
 • S'ha de sol·licitar l'exempció dels béns immobles declarats expressament i individualment monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant el Reial decret en la forma establerta per l'article 9è de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits al Registre General a què es refereix el seu article 12è com a integrants del Patrimoni Historicoartístic Espanyol, com també els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la Llei esmentada.
 • S’ha de sol·licitar l’exempció dels béns immobles dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin directament afectes al compliment de les finalitats específiques d’aquests centres.
 • L'Ajuntament en pot concedir altres sempre que es tinguin en compte a l'article 62.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Han de comunicar l'exempció els titulars dels béns de les entitats sense ànim de lucre, segons indica la Llei 49/2002.

Més informació

(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica

 

Data d'actualització: 2/01/2020