Explicació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Qui ha de pagar l'impost

Les persones físiques, jurídiques i les entitats propietàries de la construcció, instal·lació o obra tant si són propietàries o no de l’immoble en el qual es fan les obres. Es considera propietari de la construcció, instal·lació o obra qui es fa càrrec de les despeses o del cost que comporta l'obra.

En el cas que la construcció, instal·lació o obra no la faci el propietari de la construcció, instal·lació o obra, ha de pagar l'impost qui sol·licita les  llicències o dur a terme les construccions, instal·lacions o obres. Qui ha pagat pot exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta.

Per a quines construccions, instal·lacions i obres s’ha de pagar?

Ha de pagar l'impost qui faci qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s'exigeix  la corresponent llicència d'obres o urbanística, tant si és o no propietari de l'immoble on es faci, amb independència de si s'ha obtingut o no aquesta llicència.

En el cas que les ordenances municipals autoritzin una comunicació prèvia, que substitueixi la llicència urbanística, s’ha de pagar igualment l'impost.

Per tant han de pagar:

 1. Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o les necessàries per a la implantació, l'ampliació, la modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.
 2. Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents.
 3. Les obres provisionals.
 4. La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.
 5. Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, tant pel que fa a les obres necessàries per a l’obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, així com a les obres necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament d'allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.
 6. Els moviments de terres com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres per executar en un projecte d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat.
 7. Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques.
 8. La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d'emplaçament de tota mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui l'emplaçament.
 9. Les instal·lacions de caràcter provisional.
 10. La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la via pública.
 11. Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
 12. Qualsevol altre acte establert pels plans d'ordenació o per les ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.
 13. Les instal·lacions tècniques o industrials per a processos productius, sempre que requereixin obra o instal·lació.

Casos en els quals no s’ha de pagar

No estan gravades amb aquest impost les obres següents:

 • Les obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D.
 • La instal·lació de motors de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges.
 • Les obres d'urbanització, de construcció o enderroc d'un edifici, en cas que siguin executades per ordre municipal amb la direcció dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
 • Les actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquen tala d’arbrat.
 • Les obres de supressió dels guals per reposar la vorera i la modificació o reforma de guals per tal d'adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals.
 • Les obres interiors per tal d'adequar en els edificis espais per a contenidors de recollida selectiva d'escombraries i aparcament de bicicletes.
 • Les obres per treure rètols de publicitat.
 • L'adequació a mesures d'aïllament tèrmic i acústic, sempre que aquestes actuacions no s'integrin en obres o construccions d'abast general.
 • Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, que corresponen tant a les obres necessàries per a l’obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.
 • Desmantellament i modificació sense impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicacions.

Quota

La quota es calcula en funció del cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, és a dir, del cost d’execució material d’aquesta. El càlcul es fa en funció del pressupost presentat per l’interessat, i visat, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent, o bé segons els índexs o mòduls que consten a l'annex de l’ordenança fiscal.

No formen part d’aquest càlcul els conceptes que no integren estrictament el cost d’execució material, com l'impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris dels professionals i el benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquests conceptes resultin dels respectius contractes, pressupostos o documents suficientment acreditatius.

Per calcular l'impost s’ha d'aplicar un tipus de gravamen del 3,35% al cost d'execució material de l'obra.

Exemple: si el cost d’execució material de l’obra és de 60.000 €, la quota és:

60.000 € x 0,0335 = 2.010 €

Pagament

S’ha de pagar l'autoliquidació d'aquest impost abans de la concessió de la llicència o quan s’inicia la construcció, instal·lació o obra. Aquest pagament té caràcter d’ingrés a compte, a l’espera de la liquidació definitiva que es calcula quan acaba la construcció, instal·lació o obra.

Si s'inicia la construcció, instal·lació o obra sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, l'Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte.

Una vegada acabades les construccions, instal·lacions o obres, si el cost final de l'obra és diferent del que es va presentar en el moment de sol·licitar el permís, l'Ajuntament prèvia comprovació, modifica si escau, la base imposable utilitzada en l'autoliquidació de l'interessat o en la liquidació provisional i practicarà la corresponent liquidació definitiva que exigirà del subjecte passiu, o que li reintegrarà, si escau, la quantitat que correspongui.

Exempcions

Estan exemptes de l'impost:

 • Les construccions, instal·lacions o obres de les quals sigui propietari l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que, tot i estar subjectes a aquest impost, estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
 • Les construccions, instal·lacions i obres de les quals sigui propietària la Santa Seu, la Conferència Episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions territorials, els ordes i les congregacions religioses i els instituts de vida consagrada i les seves províncies i les seves cases, de conformitat amb l’apartat 1r lletra B) de l’article IV de l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics.

Bonificacions destacables

 1. Poden gaudir d’una bonificació de la quota les obres de construccions i instal·lacions declarades d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de treball. Els percentatges de bonificació, en funció de les circumstàncies que s'indiquen a continuació són les següents:
  1. Circumstàncies socials:
   • Construccions, instal·lacions i obres destinades a equipaments comunitaris, depenent del tipus de promotor: 35%, 65% ó 75%.
   • Les obres o instal·lacions que s’executen per iniciativa pública destinades a la promoció d'aparcament públic: 50%.
   • Obres, construccions i instal·lacions adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona vigent en el moment de la sol·licitud:
    • Bonificació del 90% de la quota per a les construccions, instal·lacions o obres en règim de protecció pública destinades a lloguer, a dret de superfície o a una altra forma de cessió d'ús i a allotjaments col·lectius protegits.
    • Bonificació del 90% de la quota per construccions, instal·lacions o obres en règim de protecció pública de règim especial i de règim general destinades a la venda de promoció pública o per entitats sense ànim de lucre.
  2. Circumstàncies culturals, historicoartístiques:
   • Les obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment, en edificis catalogats d’interès nacional , inclosos en el catàleg del patrimoni cultural català (nivell de protecció A): 95%.
   • Les obres i instal·lacions , destinades a conservació i manteniment, en edificis catalogats d’interès local, inclosos en el catàleg del patrimoni cultural català (nivell de protecció B): 50%.
   • Les obres i instal·lacions, destinades a conservació i manteniment,  sobre edificis o locals urbanísticament protegits (nivell de protecció C): 35%.
  3. Circumstàncies de foment de l’ocupació:

   Bonificació del 30% de la quota per construccions, instal·lacions i obres en els locals afectes a l’exercici d’una activitat econòmica de la qual el subjecte passiu n’és titular, quan concorri:

   • que aquesta activitat s’hagi iniciat dins els dos anys anteriors a la sol·licitud de la llicència d’obres o urbanística, o
   • que hagi incrementat la mitjana de la plantilla al municipi en un 10% o més entre l’exercici anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent.

  Per tal de gaudir d'aquestes bonificacions, és necessari que el subjecte passiu sol·liciti la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres, construccions o instal·lacions que s'han d'executar i la bonificació en els terminis següents:

  1. En el moment de sol·licitar la corresponent llicència d’obres o instal·lació.
  2. Abans de ser concedida la llicència, junt amb la presentació de la corresponent autoliquidació provisional de l'impost.

  En cap cas s’atorgarà la bonificació si les construccions, instal·lacions o obres no s'emparen amb la corresponent llicència.

  S’ha d’acompanyar la sol·licitud amb la documentació que justifiqui que procedeix la bonificació. Si la documentació a aportar està sotmesa a una altra tramitació, és suficient presentar la documentació que certifica que es troba en tràmit. En aquest cas es condiciona la concessió de la bonificació a la presentació de la documentació, que cal presentar en el termini d’un mes des de la seva obtenció.

  En el supòsit que se sol·liciti abans de l’atorgament de la corresponent llicència, el subjecte passiu ha d’aplicar, amb caràcter provisional, la bonificació que al seu parer escaigui en l’autoliquidació de l'impost. Si es denega la sol·licitud es practicarà la corresponent liquidació provisional de l'impost sense la bonificació, amb deducció de la quantitat ingressada per l’autoliquidació, sense perjudici de la imposició de les sancions que procedeixin en cas d’infracció tributària.

  Les bonificacions per circumstàncies socials, circumstàncies culturals, historicoartístiques i circumstàncies de foment de l’ocupació no són acumulables.

 2. Les construccions, instal·lacions o obres destinades a habitatge de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota. Aquesta bonificació s’aplicarà, si escau, sobre la quota resultant d’aplicar les bonificacions anteriors.
 3. Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, sempre que aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general.
 4. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que no s’integrin en les obres o construccions d’abast general ni es facin als immobles obligats per prescripció legal.  L’aplicació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

Les  bonificacions dels  tres apartats anteriors afectarà exclusivament la part de la quota corresponent a les construccions, instal·lacions o obres destinades a aquesta finalitat. S’ha d’acreditar per l’interessat mitjançant un pressupost desglossat o qualsevol altre document acreditatiu subscrit pel facultatiu director de les obres. Aquesta bonificació no afectarà, en cap cas, a les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin als immobles obligatòriament per prescripció legal.

Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat a la finalització de les obres, construccions o instal·lacions es consideraran extemporànies.

En cap cas s’atorgarà si les construccions, instal·lacions o obres no es troben emparades amb la corresponent llicència o comunicat.

Més informació:

Data d'actualització: 08/01/2020