Genèriques

Com puc trobar l'adreça de l'Institut Municipal d'Hisenda?

En el menú superior seleccioneu "l'Institut", a l'apartat "contacteu" trieu "adreces i telèfons"

Tornar amunt

Per anar a l'Institut Municipal d'Hisenda a fer una gestió he de demanar una cita?

Sí.  Per fer una gestió o per demanar informació, cal demanar una cita prèvia.  Des del menú superior seleccioneu "l'Institut", a l'apartat "contacteu" premeu "cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda", aneu a la pàgina d'informació del tràmit, premeu "demanar dia i hora per ser atès a l'Institut Municipal d'Hisenda".  Ompliu les dades i trieu entre les dates que hi hagi disponibles.

Tornar amunt

Quins són els horaris per fer un pagament a l’Institut Municipal d’Hisenda?

A la seu de l'Institut Municipal d'Hisenda no es poden fer pagaments.

Consulteu el revers de la notificació on us indica les modalitats de pagament que en la majoria de casos són:

Tornar amunt

Vull saber les dates de pagament d'un impost

A l'apartat "Guia de contribuent i calendari" trobareu la guia de l'any en curs, el calendari vigent i els dels últims anys.

Dins l'apartat de cada un dels impostos, taxes i preus públics hi trobareu el calendari de l'any vigent.

Tornar amunt

On he de fer un pagament?

Tornar amunt

On puc trobar informació per fer la Declaració de la Renda?

L'Ajuntament de Barcelona no tramita la Declaració de la Renda.

L'impost sobre la renda de les persones físiques és un impost estatal i es tramita mitjançant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Tornar amunt

He cobrat una subvenció d'IBI. S'ha d'incloure a la Declaració de la renda de les persones físiques?

De conformitat amb l’art. 7 de la Llei 35/2006 de l’IRPF, la subvenció de l’impost sobre béns immobles és una renda no exempta i subjecta a l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Tornar amunt

Tinc l'impost domiciliat, abans en el rebut bancari hi havia la informació detallada del càlcul de la quota. Com puc tenir tota la informació?

Amb la normativa europea SEPA (Zona Única de Pagaments per a l'Euro) que va entrar en vigor el dia 1 de febrer de 2014, la informació que envien les entitats bancàries als seus clients s’ha reduït considerablement.

Podeu tenir la informació detallada mitjançant Internet, les oficines d'atenció ciutadana i el telèfon 010 dels tributs i preus públics següents:

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Preu públic de recollida de residus
 • Taxa per la utilització del domini públic - guals
 • Taxa per la utilització del domini públic - terrasses
Tornar amunt

He canviat el meu nom al DNI i encara rebo els documents amb el nom anterior, com puc comunicar el canvi?

Dins el menú superior "altres gestions", seleccioneu "Rectificació d’errors ortogràfics", per fer el tràmit i poder emplenar la sol·licitud per la rectificació d'errors ortogràfics del nom, cognoms, NIF i adreça de contribuents donats d'alta a les bases de dades dels tributs, multes i preus públics de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Tornar amunt

Idioma del web

Els idiomes amb els que es pot consultar aquest web són: català, castellà, anglès i francès.  Es pot canviar l’idioma a la part superior de qualsevol pàgina.

Tornar amunt

On estan els formularis per emplenar?

A cada tràmit hi ha un formulari per emplenar. A la informació del tràmit s'hi especifiquen els passos a seguir.

Exemple: Si es fa una al·legació o un recurs, s'ha de fer servir un dels tràmits següents, segons l’acte que es recorre:

Si per fer els tràmits "Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics" o "Al·legacions a multes de trànsit imposades per l'Ajuntament de Barcelona" trieu la modalitat "amb certificat digital", s'ha d'emplenar el formulari i adjuntar la documentació necessària, per continuar amb la signatura digital i el registre telemàtic.

Si qualsevol del tres tràmits es fa escollint la modalitat "sense certificat digital", és imprescindible presentar el formulari de manera presencial a qualsevol dels registres de l’Ajuntament o enviar-lo per correu certificat administratiu mitjançant qualsevol oficina de Correus. El formulari s'ha d’emplenar i imprimir prement "document resultant".

Al web de l'Institut Municipal d'Hisenda també hi ha models de:

Tornar amunt

Vull consultar l'expedient que està en tràmit a l'Institut Municipal d'Hisenda i del que soc part interessada. Com ho he de fer?

Per consultar un expedient com a part interessada, s'ha de sol·licitar per escrit.

Podeu emplenar una sol·licitud de vista d'un expedient que trobareu al web, a l'apartat, informació i documentació / impresos i autoritzacions / sol·licitud de vista d'un expedient.  Imprimiu el document, empleneu les dades, signeu-lo i presenteu-lo al registre de qualsevol oficina d'atenció ciutadana, a l'Institut Municipal d'Hisenda o envieu-la per correu postal a l'Institut Municipal d'Hisenda.

L'Institut Municipal d'Hisenda us citarà per dur a terme la petició.

Tornar amunt

Model d’autorització per representar a una altra persona

Depenent del departament on vagi dirigida l’autorització, haureu de fer servir:

Tornar amunt

Què és el Tauler edictal únic (TEU)?

El Tauler edictal únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual totes les administracions públiques, a partir del dia 1 de juny de 2015 han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració, no s'han pogut practicar a la persona interessada.

Els anuncis es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de la publicació.  A partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci.  Cas de no tenir el codi de verificació, cal contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 58/2003, general tributària, art. 112

Tornar amunt

Visc a Barcelona, soc una persona amb discapacitat. Tinc ajudes a l’hora de pagar impostos, taxes o preus públics de la hisenda municipal?

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • Subvenció a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat, i subjectes a l'impost de vehicles de tracció mecànica.
 • Exempcions:
  • Vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport.
  • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, és a dir, vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg. i que, per construcció, no poden arribar a una velocitat en pla superior a 45 km/h. projectat i construït especialment (i no només adaptat) per l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física (lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per RD 2822/1998, de 23 desembre).

Taxa per a la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia

 • Exempció per a les persones amb discapacitat visual que siguin propietàries o posseïdores d'un gos pigall.

Estacionament regulat de vehicles a la via pública: Àrea Verda i Àrea Blava

 • No estan subjectes al pagament de la taxa els vehicles següents:
  • Els vehicles propietat de persones amb discapacitat física, sempre que tinguin l'autorització prevista al Decret 97/2002 que regula el model de targeta d'estacionament de persones amb discapacitat. Aquesta targeta haurà d'estar col·locada a l'interior del vehicle. Ha de ser visible des de l'exterior. Ha de ser l'original.
  • Els titulars de reserves d'estacionament atorgades a persones amb discapacitat física no estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent.
Tornar amunt