Si heu de fer tràmits a l'Institut Municipal d'Hisenda o demanar informació utilitzeu aquests canals

Internet

Des d'aquesta web tots els tràmits i informació al vostre abast

sense desplaçaments, a qualsevol hora, des de qualsevol lloc

Àgil i ràpid

Per telèfon

Trucant al telèfon 010 (gratuït) d'atenció ciutadana

cada dia de 7 a 23h

Directe i segur

Més informació

Informació dels canals que les empreses i entitats podeu fer servir per gestionar els tràmits que necessiteu

Atenció: Si sou professionals que representeu els contribuents i persones jurídiques, heu de fer els tràmits tributaris pels mitjans telemàtics que hi ha operatius al web de l’Institut Municipal d’Hisenda (art. 71 de l'ordenança fiscal general).

  • Tràmit finalista / automatitzat / automàtic: el tràmit queda fet a l’instant.
  • Petició del tràmit / tràmits semi automàtics: el tràmit l’inicia l’empresa o entitat i el finalitza l’Institut Municipal d’Hisenda a la vista de la petició i si escau, de la documentació aportada.
Tràmits Hisenda Internet Telèfon Quiosc Presentació d’escrits
Sense certificat digital Amb certificat digital 010

931 537 010
Autoservei electrònic Correu certificat

Registre
Acreditació de la representació a requeriment de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes      
Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l’Ajuntament de Barcelona e-multes (carpeta de les empreses)    
Al·legacions o recursos en relació amb multes de civisme imposades per l'Ajuntament de Barcelona      
Al·legacions o recursos en relació amb multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit ni amb civisme      
Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics      
Estimació i autoliquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica        
Autoliquidació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants        
Autoliquidació de la taxa per caixers d’entitats financeres oberts a la via pública      
Estimació i autoliquidació de plusvàlua (impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana)        
Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants        
Canvi d’adreça fiscal        
Canvi de titular de l’impost sobre béns immobles (IBI)        
Certificat de pagament   Només IBI/IVTM  
Certificat negatiu de deute      
Consulta de tributs i multes (pagats/des o pendents). Béns i activitats subjectes a tributs locals o preus públics        
Còpia del document per fer el pagament de multes imposades per l’Ajuntament de Barcelona        
Còpia de documents per fer el pagament de tributs, i preus públics municipals Període voluntari i executiu      
Duplicats de rebuts de padró (IBI, IAE, IVTM...), en període voluntari de cobrament      
Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoració Baixar imprès    
Sol·licitud de devolució d’avals per recursos tributaris o per fraccionament del deute Baixar imprès    
Sol·licitud de devolució d’ingressos Baixar imprès    
Domiciliació bancària     Només IBI/IVTM  
Fraccionament de tributs i multes municipals        
Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals        
Multes de trànsit: Identificació de conductors, comunicació de robatori i transferència del vehicle   e-multes    
Multes de trànsit. Notificació de multes per correu electrònic. Adreça electrònica viària (DEV)   e-multes (carpeta de les empreses)      
Notificació del deute pendent        
Tributs: Informació tributària del patrimoni. Comunicar les discrepàncies sobre els rebuts. Gestionar el pagament dels tributs que conformen el padró anual   e-padrons (carpeta de les empreses)      
Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària També podeu pagar desplaçant-vos a qualsevol de les entitats bancàries    
Rectificació d’errors ortogràfics del nom, cognoms, del NIF o de l’adreça      
Sol·licitud d'agrupació d'activitats a efectes de liquidació del preu públic per a la prestació del servei de recollida de residus comercials        
Sol·licitud per consultar fotografies i filmacions d'infraccions de trànsit      
Sol·licitud de pròrroga en cas d'herència. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Baixar imprès    

* A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel poden atendre en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú), i en el llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva.