Informació dels canals que els professionals de la gestió (gestors, administradors, advocats, etc.) podeu fer servir per gestionar els tràmits que necessiteu

Atenció: Si sou professionals que representeu els contribuents i persones jurídiques, heu de fer els tràmits tributaris pels mitjans telemàtics que hi ha operatius al web de l’Institut Municipal d’Hisenda (art. 71 de l'ordenança fiscal general).

  • Tràmit finalista / automatitzat / automàtic: el tràmit queda fet a l’instant.
  • Petició del tràmit / tràmits semi automàtics: el tràmit l’inicia el professional i el finalitza l’Institut.
Tràmits Hisenda Internet Telèfon Quiosc Presencial Presentació d’escrits
Sense certificat digital Carpeta del Professional (amb certificat digital) 010
931 537 010
Autoservei electrònic Xarxa d’oficines * Institut Municipal d’Hisenda Correu certificat
Registre
Acreditació de la representació a requeriment de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes          
Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l’Ajuntament de Barcelona      
Al·legacions o recursos en relació amb multes de civisme imposades per l'Ajuntament de Barcelona          
Al·legacions o recursos en relació amb multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit ni amb civisme        
Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics      
Estimació i autoliquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica            
Autoliquidació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants            
Autoliquidació de la taxa per caixers d’entitats financeres oberts a la via pública          
Estimació i autoliquidació de plusvàlua (impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana)          
Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants            
Canvi d’adreça fiscal          
Canvi de titular de l’impost sobre béns immobles (IBI)          
Certificat de pagament          
Certificat negatiu de deute            
Cita a l’Institut Municipal d’Hisenda (Només si la gestió no es pot fer per internet)            
Consulta de tributs i multes (pagats/des o pendents). Béns i activitats subjectes a tributs locals o preus públics            
Còpia del document per fer el pagament de multes imposades per l’Ajuntament de Barcelona            
Còpia de documents per fer el pagament de tributs, i preus públics municipals Període voluntari i executiu        
Duplicats de rebuts de padró (IBI, IAE, IVTM...), en període voluntari de cobrament          
Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoració Baixar imprès          
Sol·licitud de devolució d’avals per recursos tributaris o per fraccionament del deute Baixar imprès          
Sol·licitud de devolució d’ingressos        
Domiciliació bancària          
Fraccionament de tributs i multes municipals            
Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals            
Multes de trànsit: Identificació de conductors, comunicació de robatori i transferència del vehicle   e-multes        
Multes de trànsit. Notificació de multes per correu electrònic. Adreça electrònica viària (DEV)   Carpeta de l’empresa
Carpeta del ciutadà
         
Notificació del deute pendent          
Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària. També podeu pagar desplaçant-vos a qualsevol de les entitats bancàries      
Rectificació d’errors ortogràfics del nom, cognoms, del NIF o de l’adreça          
Sol·licitud d'agrupació d'activitats a efectes de liquidació del preu públic per a la prestació del servei de recollida de residus comercials          
Sol·licitud per consultar fotografies i filmacions d'infraccions de trànsit            
Sol·licitud de pròrroga en cas d'herència. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Baixar imprès          
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies monoparentals Baixar imprès          
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies nombroses llogateres del domicili habitual Baixar imprès          
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones vídues Baixar imprès          
Sol·licitud de subvenció de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a persones més grans de 65 anys Baixar imprès          

* A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel poden atendre en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú), i en el llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva.