Si heu de fer tràmits a l'Institut Municipal d'Hisenda o demanar informació utilitzeu aquests canals

Internet

Des d'aquesta web tots els tràmits i informació al vostre abast

sense desplaçaments, a qualsevol hora, des de qualsevol lloc

Àgil i ràpid

Per telèfon

Trucant al telèfon 010 (gratuït) d'atenció ciutadana

cada dia de 7 a 23h

Directe i segur

Més informació

Informació dels canals que els professionals de la gestió (gestors, administradors, advocats, etc.) podeu fer servir per gestionar els tràmits que necessiteu

Atenció: Si sou professionals que representeu els contribuents i persones jurídiques, heu de fer els tràmits tributaris pels mitjans telemàtics que hi ha operatius al web de l’Institut Municipal d’Hisenda (art. 71 de l'ordenança fiscal general).

  • Tràmit finalista / automatitzat / automàtic: el tràmit queda fet a l’instant.
  • Petició del tràmit / tràmits semi automàtics: el tràmit l’inicia el professional i el finalitza l’Institut.
Tràmits Hisenda Internet Telèfon Quiosc Presentació d’escrits
Sense certificat digital Carpeta del Professional (amb certificat digital) 010

931 537 010
Autoservei electrònic Correu certificat

Registre
Acreditació de la representació a requeriment de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb al·legacions o recursos contra multes        
Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l’Ajuntament de Barcelona    
Al·legacions o recursos en relació amb multes de civisme imposades per l'Ajuntament de Barcelona        
Al·legacions o recursos en relació amb multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit ni amb civisme        
Al·legacions o recursos en relació amb tributs i preus públics      
Estimació i autoliquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica        
Autoliquidació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants        
Autoliquidació de la taxa per caixers d’entitats financeres oberts a la via pública      
Estimació i autoliquidació de plusvàlua (impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana)      
Baixa del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants        
Canvi d’adreça fiscal      
Canvi de titular de l’impost sobre béns immobles (IBI)      
Certificat de pagament      
Certificat negatiu de deute        
Cita a l’Institut Municipal d’Hisenda (Només si la gestió no es pot fer per internet)        
Consulta de tributs i multes (pagats/des o pendents). Béns i activitats subjectes a tributs locals o preus públics        
Còpia del document per fer el pagament de multes imposades per l’Ajuntament de Barcelona        
Còpia de documents per fer el pagament de tributs, i preus públics municipals Període voluntari i executiu      
Duplicats de rebuts de padró (IBI, IAE, IVTM...), en període voluntari de cobrament      
Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoració Baixar imprès      
Sol·licitud de devolució d’avals per recursos tributaris o per fraccionament del deute Baixar imprès      
Sol·licitud de devolució d’ingressos Baixar imprès    
Domiciliació bancària      
Fraccionament de tributs i multes municipals        
Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals        
Multes de trànsit: Identificació de conductors, comunicació de robatori i transferència del vehicle   e-multes    
Multes de trànsit. Notificació de multes per correu electrònic. Adreça electrònica viària (DEV)   Carpeta de l’empresa

Carpeta del ciutadà
     
Notificació del deute pendent      
Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària. També podeu pagar desplaçant-vos a qualsevol de les entitats bancàries  
Rectificació d’errors ortogràfics del nom, cognoms, del NIF o de l’adreça      
Sol·licitud d'agrupació d'activitats a efectes de liquidació del preu públic per a la prestació del servei de recollida de residus comercials      
Sol·licitud per consultar fotografies i filmacions d'infraccions de trànsit        
Sol·licitud de pròrroga en cas d'herència. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Baixar imprès      
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies monoparentals Baixar imprès      
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a famílies nombroses llogateres del domicili habitual Baixar imprès      
Sol·licitud de subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones vídues Baixar imprès      
Sol·licitud de subvenció de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a persones més grans de 65 anys Baixar imprès      

* A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel poden atendre en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú), i en el llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva.