Canals d'atenció

Notificació electrònica

Nou calendari del contribuent 2020 - actualització 03.04.2020 -

Nous terminis de pagament:

Taxa per utilització privativa de la via pública (terrasses)

Període de pagament inicial

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

NOU PERÍODE DE PAGAMENT

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

Observacions

Amb la finalitat de descomptar dels rebuts de terrasses de 2020 el temps que els establiments s’han vist obligats a tancar per la declaració de l’estat d’alarma, s'anul•laran els rebuts que encara no hagin estat pagats i es liquidaran de nou les quotes, amb el corresponent descompte, el mes d’octubre vinent.

Les persones contribuents, que ja hagin pagat el rebut d’aquest 2020, hauran de sol•licitar la devolució corresponent al període de tancament a causa de l’estat d’alarma, a través del tràmit d’internet de devolució de les carpetes ciutadanes i de l’empresa. A aquest efecte hauran d’indicar el compte corrent on es farà la corresponent transferència.

Impost sobre béns immobles

Període de pagament inicial

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

NOUS DOMICILIATS

NOU PERÍODE DE PAGAMENT

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

NOUS DOMICILIATS

Observacions

Si no es vol esgotar el període de pagament addicional i, per tant, es decideix pagar abans del 5 de maig es podrà fer pels canals habituals que consten en el rebut.

També, en breu, es podrà generar un duplicat del rebut accedint a la carpeta ciutadana o d’empresa amb la nova data de pagament actualitzada.

Si es vol esgotar el termini addicional, es podrà pagar en qualsevol oficina de Caixabank, de BBVA, de Bankia o del Banco Santander i, això, es podrà fer malgrat que el termini que consta en el rebut s’hagi esgotat.

També podreu pagar el rebut al llarg de l'any sense recàrrecs ni interessos, demanant un fraccionament dins del nou període voluntari de pagament.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Període de pagament inicial

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

NOU PERÍODE DE PAGAMENT

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Observacions

S’allarguen tots els terminis de pagament fins al 3 de juliol. Això afecta als rebuts que es carreguen en comptes bancaris (rebuts domiciliats) i als que no es paguen de forma domiciliada.

Taxa de guals

Període de pagament vigent

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

Observacions

Sense afectacions.

Impost sobre activitats econòmiques

Període de pagament vigent

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Observacions

Sense afectacions.

Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials

Període de pagament vigent

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Observacions

El preu públic de residus considerarà la reducció que pertoqui pel període de duració de l’estat d’alarma.

Plusvàlua

Període de pagament 

 

Podeu fer el document de l'autoliquidació de la plusvàlua al tràmit:seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20060001211

Per pagar, fins al 03.07.2020, excepte si correspon un termini més llarg com seria una defunció esdevinguda durant el temps d’alarma, en la que el termini es manté de 6 mesos prorrogables fins a 1 any si es demana durant el primer semestre.

 

Caixers automàtics, oberts a la via pública

  • Autoliquidació anual de l’1 de juny al 30 de juny ambdós inclosos.
  • Si l’inici es produeix posteriorment, en el termini de 30 dies hàbils des de l’inici de l’aprofitament.
  • Quan l’últim dia de pagament és festiu, el termini s’allarga fins al dia hàbil següent.