Canals d'atenció

Notificació electrònica

Calendari fiscal 2021

Impost sobre béns immobles

Període de pagament

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

NOUS DOMICILIATS

PADRÓ ELECTRÒNIC

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Període de pagament

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Taxa de guals

Període de pagament

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

Impost sobre activitats econòmiques

Període de pagament

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials

Període de pagament

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Taxa per utilització privativa de la via pública (terrasses)

Període de pagament

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

Plusvàlua

Període de pagament 

Caixers automàtics, oberts a la via pública

  • Autoliquidació anual de l’1 de juny al 30 de juny ambdós inclosos.
  • Si l’inici es produeix posteriorment, en el termini de 30 dies hàbils des de l’inici de l’aprofitament.
  • Quan l’últim dia de pagament és festiu, el termini s’allarga fins al dia hàbil següent.