Guia del contribuent i calendari 2020

Taxa per utilització privativa de la via pública (terrasses)

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

Impost sobre béns immobles

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Taxa de guals

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

Impost sobre activitats econòmiques

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials

NO DOMICILIAT

DOMICILIAT

PADRÓ ELECTRÒNIC

Plusvàlua

Caixers automàtics, oberts a la via pública

  • Autoliquidació anual de l’1 de juny al 30 de juny ambdós inclosos.
  • Si l’inici es produeix posteriorment, en el termini de 30 dies hàbils des de l’inici de l’aprofitament.
  • Quan l’últim dia de pagament és festiu, el termini s’allarga fins al dia hàbil següent.