Impost sobre activitats econòmiques

On he de tramitar l'alta d'un impost sobre activitats econòmiques IAE?

Les declaracions d'alta, baixa i variació es presenten directament a l'Agència Estatal Tributària.

Tornar amunt

He de tramitar la bonificació d'IAE per increment de la plantilla i no trobo la informació de com fer-ho

En el menú superior trieu "impostos – taxes – preus públics", seleccioneu IAE i a la informació addicional trieu "bonificació de la quota de l'impost d'activitats econòmiques per increment de la plantilla de treballadors"

Tornar amunt

Per tenir la bonificació de la quota d'IAE per l'augment de la plantilla, a quin any s'ha d'haver augmentat?

L'increment de la plantilla s'ha hagut de produir durant l'any anterior al qual es sol·licita.

Exemple: si a l'any 2015 s'ha augmentat la plantilla, la bonificació s'ha de sol·licitar l'any 2016 pel rebut del mateix any 2016.

La sol·licitud s'ha de presentar abans del dia 31 de maig de l'any pel qual es demana el benefici.

Tornar amunt

Com puc saber si tinc alguna multa o impost pendent de pagament?

Hi ha diferents canals de comunicació, contacte i atenció al contribuent:

 • Atenció presencial: Amb cita prèvia, a les oficines d'atenció ciutadana situades als districtes municipals i a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • Atenció telefònica: telèfon gratuït 010 si truqueu des de l'àrea metropolitana de Barcelona. 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Internet:
  • Amb certificat digital a nom d'una persona física: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta del Ciutadà on hi veureu les vostres dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Amb certificat digital a nom d'una entitat jurídica: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta de les Empreses i Entitats on hi veureu les dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Sense certificat digital: en el menú superior "altres gestions", seleccioneu el tràmit “deute pendent” i seguiu les instruccions.
Tornar amunt

Quan es considera prescrit un impost?

Segons l'Ordenança Fiscal General prescriuen als 4 anys els drets següents:

 • El dret de l’Administració tributària municipal a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent.
 • El dret de l’Administració tributària municipal per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
 • El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
 • El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.

La prescripció es pot interrompre per diverses causes, contemplades a l’ordenança, iniciant de nou el còmput dels quatre anys.

Tornar amunt

Vaig pagar i necessito un justificant

En el menú superior trieu "altres gestions". Seleccioneu "certificats" i després "certificat de pagament". S'obrirà el tràmit "certificat de pagament de tributs, multes i preus públics".

Hi ha dues opcions. Amb certificat digital i sense certificat digital:

Tornar amunt

Vull pagar i no tinc cap document per fer-ho

Si necessiteu un certificat de pagament per acreditar que heu pagat un tribut, un preu públic o una multa: certificat de pagament.

Si necessiteu un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals: document per fer el pagament.

Pel que fa a la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), podeu tenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament us ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari heu de fer una autoliquidació de l’impost.

Si necessiteu un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona: document per fer el pagament.

Tornar amunt

Tinc l'impost domiciliat, abans en el rebut bancari hi havia la informació detallada del càlcul de la quota. Com puc tenir tota la informació?

Amb la normativa europea SEPA (Zona Única de Pagaments per a l'Euro) que va entrar en vigor el dia 1 de febrer de 2014, la informació que envien les entitats bancàries als seus clients s’ha reduït considerablement.

Podeu tenir la informació detallada mitjançant Internet, les oficines d'atenció ciutadana i el telèfon 010 dels tributs i preus públics següents:

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Preu públic de recollida de residus
 • Taxa per la utilització del domini públic - guals
 • Taxa per la utilització del domini públic - terrasses
Tornar amunt

He traslladat la meva empresa a una població fora de Barcelona. Quins tràmits he de fer per donar de baixa els impostos de Barcelona?

 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Cal que tramiteu la baixa de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) a l’Agència Tributària de l’Estat per canvi de població de l’empresa en el termini d’un mes des de la data del canvi amb el document següent:
   • Si no us pertoca pagar cap quota de l’impost (IAE), model 036 o 037 per modificar el cens d’empresaris, professionals i retenidors.
   • Si us pertoca pagar quota de l’impost (IAE), model 840.
 • Preu públic per a la recollida de residus
  • Amb el document de la baixa d’IAE segellat per l’Agència Tributària de l’Estat, cal que tramiteu la baixa en el termini d’un mes des de la data del canvi mitjançant l’Ajuntament de Barcelona.
  • Les empreses, entitats i professionals de la gestió (gestories, assessories) han de fer el tràmit mitjançant Internet.
  • Les persones físiques poden optar per fer la baixa mitjançant Internet, o presentar un escrit a qualsevol registre municipal de les oficines d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda adjuntant la documentació indicada.
 • Taxa de guals
 • Vehicles
Tornar amunt

Què és el Tauler edictal únic (TEU)?

El Tauler edictal únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual totes les administracions públiques, a partir del dia 1 de juny de 2015 han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració, no s'han pogut practicar a la persona interessada.

Els anuncis es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de la publicació.  A partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci.  Cas de no tenir el codi de verificació, cal contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 58/2003, general tributària, art. 112

Tornar amunt