Impost sobre béns immobles

Soc propietària d'un pis amb la meva germana; jo tinc la nua propietat i ella té l'usdefruit. Què hem de fer per pagar l'IBI?

El pagament de l'impost sobre béns immobles correspon a la persona usufructuària. Més informació.

Tornar amunt

On puc trobar informació de les subvencions d’IBI per a famílies monoparentals, nombroses i persones vídues?

Al menú superior hi ha l'apartat "impostos – taxes – preus públics". Trieu IBI i a la part central dins l'apartat "informació addicional" trobareu "Bonificacions i subvencions per famílies nombroses, monoparentals i vidus/ues"

Tornar amunt

He cobrat una subvenció d'IBI. S'ha d'incloure a la Declaració de la renda de les persones físiques?

De conformitat amb l’art. 7 de la Llei 35/2006 de l’IRPF, la subvenció de l’impost sobre béns immobles és una renda no exempta i subjecta a l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Tornar amunt

Com puc saber si tinc alguna multa o impost pendent de pagament?

Hi ha diferents canals de comunicació, contacte i atenció al contribuent:

 • Atenció presencial: Amb cita prèvia, a les oficines d'atenció ciutadana situades als districtes municipals i a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • Atenció telefònica: telèfon gratuït 010 si truqueu des de l'àrea metropolitana de Barcelona. 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Internet:
  • Amb certificat digital a nom d'una persona física: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta del Ciutadà on hi veureu les vostres dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Amb certificat digital a nom d'una entitat jurídica: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta de les Empreses i Entitats on hi veureu les dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Sense certificat digital: en el menú superior "altres gestions", seleccioneu el tràmit “deute pendent” i seguiu les instruccions.
Tornar amunt

Quan es considera prescrit un impost?

Segons l'Ordenança Fiscal General prescriuen als 4 anys els drets següents:

 • El dret de l’Administració tributària municipal a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent.
 • El dret de l’Administració tributària municipal per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
 • El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
 • El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.

La prescripció es pot interrompre per diverses causes, contemplades a l’ordenança, iniciant de nou el còmput dels quatre anys.

Tornar amunt

Vaig pagar i necessito un justificant

En el menú superior trieu "altres gestions". Seleccioneu "certificats" i després "certificat de pagament". S'obrirà el tràmit "certificat de pagament de tributs, multes i preus públics".

Hi ha dues opcions. Amb certificat digital i sense certificat digital:

Tornar amunt

Vull pagar i no tinc cap document per fer-ho

Si necessiteu un certificat de pagament per acreditar que heu pagat un tribut, un preu públic o una multa: certificat de pagament.

Si necessiteu un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals: document per fer el pagament.

Pel que fa a la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), podeu tenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament us ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari heu de fer una autoliquidació de l’impost.

Si necessiteu un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona: document per fer el pagament.

Tornar amunt

Aquest any he comprat un pis. He de pagar l'impost d'aquest any?

No.

La persona propietària el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost.

Si canvia la persona propietària perquè s'ha venut, heretat, etc. aquesta persona haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent.

Tornar amunt

Aquest any he heretat un pis. A partir de quan he de pagar l'impost? La data a tenir en compte és la data de la defunció o la data de l'escriptura d'acceptació d'herència?

Heu de pagar l'impost a partir de l'any vinent.

La persona que n'és propietària el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost.

La data a tenir en compte és la data de la defunció del propietari que ha deixat el bé en herència.

Si hi ha algun rebut pendent de pagar de l'any de la defunció o anteriors, l'ha de pagar l'hereu.

Tornar amunt

Cada any pagava l'impost el mes de març. Aquest any estic a l'atur. El puc pagar a terminis?

Sí. Podeu consultar el tràmit de fraccionament de pagaments

Tornar amunt

Tinc l'IBI domiciliat. Ha vingut el rebut trimestral al compte i no hi tinc diners. Què passarà? Què puc fer?

L'entitat bancària torna el rebut a l'Ajuntament indicant que la domiciliació no ha estat atesa.

Podeu demanar un duplicat del rebut, amb cita prèvia, a les Oficines d'atenció ciutadana, a l'Institut Municipal d'Hisenda o podeu trucanr al telèfon 010.

La devolució reiterada pel banc o caixa dels rebuts domiciliats pot deixar sense efecte la domiciliació.

Tornar amunt

Aquest any he venut un pis. Qui ha de pagar l'impost?

El venedor.

La persona que és propietària el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost.

Tornar amunt

Visc en un pis de lloguer. He de pagar l'IBI al meu nom?

No, però els propietaris dels immobles poden incloure l'import de l'IBI al rebut del lloguer.

Tornar amunt

Què és l'import del tribut metropolità que inclou el rebut d'IBI?

El tribut metropolità és un recàrrec obligatori que s'aplica sobre el valor cadastral i serveix per contribuir amb el finançament del serveis metropolitans.

Tornar amunt

Té avantatges domiciliar el pagament d'IBI?

Domiciliant el pagament de l'impost estalviareu temps, no us haureu de desplaçar a cap oficina bancària per fer l'ingrés ni anar a buscar el duplicat del rebut en cas que de no rebre'l.

El rebut es passa al cobrament en quatre fraccions.

La domiciliació la podeu fer per internet, als quioscos de tràmits i serveis, amb cita prèvia a l'Institut Municipal d'Hisenda, a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes, o trucant al telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona).

Tornar amunt

Tinc l'impost domiciliat, abans en el rebut bancari hi havia la informació detallada del càlcul de la quota. Com puc tenir tota la informació?

Amb la normativa europea SEPA (Zona Única de Pagaments per a l'Euro) que va entrar en vigor el dia 1 de febrer de 2014, la informació que envien les entitats bancàries als seus clients s’ha reduït considerablement.

Podeu tenir la informació detallada mitjançant Internet, les oficines d'atenció ciutadana i el telèfon 010 dels tributs i preus públics següents:

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Preu públic de recollida de residus
 • Taxa per la utilització del domini públic - guals
 • Taxa per la utilització del domini públic - terrasses
Tornar amunt

Què és el Tauler edictal únic (TEU)?

El Tauler edictal únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual totes les administracions públiques, a partir del dia 1 de juny de 2015 han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració, no s'han pogut practicar a la persona interessada.

Els anuncis es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de la publicació.  A partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci.  Cas de no tenir el codi de verificació, cal contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 58/2003, general tributària, art. 112

Tornar amunt