Informació general

Calendari fiscal 2021

Impost sobre béns immobles

Període de pagament

NO DOMICILIAT   01.03 a 03.05

DOMICILIAT 
  1a fracció 03.03
  2a fracció 03.06
  3a fracció 03.09
  4a fracció 03.12

NOUS DOMICILIATS   03.06

PADRÓ ELECTRÒNIC   05.07

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Període de pagament

NO DOMICILIAT   15.04 a 17.06

DOMICILIAT   05.07

PADRÓ ELECTRÒNIC   05.07

Taxa de guals

Període de pagament

NO DOMICILIAT   16.07 a 01.10

DOMICILIAT  03.11

Impost sobre activitats econòmiques

Període de pagament

NO DOMICILIAT   01.10 a 01.12

DOMICILIAT   23.12

PADRÓ ELECTRÒNIC   23.12

Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials

Període de pagament

NO DOMICILIAT   01.10 a 01.12

DOMICILIAT   23.12

PADRÓ ELECTRÒNIC   23.12

Taxa per utilització privativa de la via pública (terrasses)

Període de pagament

NO DOMICILIAT   09.10 a 09.12

DOMICILIAT   23.12

Plusvàlua

Període de pagament

30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

6 mesos a partir de la data de defunció (herències), o 12 mesos si s'ha demanant pròrroga dintres dels 6 primers mesos.

Caixers automàtics, oberts a la via pública

Autoliquidació anual de l’1 de juny al 30 de juny ambdós inclosos.

Si l’inici es produeix posteriorment, en el termini de 30 dies hàbils des de l’inici de l’aprofitament.

Quan l’últim dia de pagament és festiu, el termini s’allarga fins al dia hàbil següent.

Darrera actualització: 19/05/2021