Multes

M'han posat una multa de trànsit i vull saber si la puc pagar a terminis. Tinc 20 dies per pagar amb el 50% de descompte. Com ho he de fer?

Les multes en el període de pagament amb descompte no es poden pagar a terminis.

Informació pagament a terminis.

Tornar amunt

Com puc saber si tinc alguna multa o impost pendent de pagament?

Hi ha diferents canals de comunicació, contacte i atenció al contribuent:

 • Atenció presencial: Amb cita prèvia, a les oficines d'atenció ciutadana situades als districtes municipals i a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • Atenció telefònica: telèfon gratuït 010 si truqueu des de l'àrea metropolitana de Barcelona. 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Internet:
  • Amb certificat digital a nom d'una persona física: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta del Ciutadà on hi veureu les vostres dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Amb certificat digital a nom d'una entitat jurídica: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta de les Empreses i Entitats on hi veureu les dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Sense certificat digital: en el menú superior "altres gestions", seleccioneu el tràmit “deute pendent” i seguiu les instruccions.
Tornar amunt

Quan es considera prescrita una multa de trànsit?

Les infraccions lleus prescriuen en el termini de 3 mesos, les greus i molt greus en el termini de 6 mesos. El còmput de la prescripció s'inicia el dia de la denúncia i s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la que en tingui coneixement el denunciat o per la presentació d'al·legacions o recursos.

La prescripció en el període executiu és de quatre anys.

Tornar amunt

Vull pagar i no tinc cap document per fer-ho

Si necessiteu un certificat de pagament per acreditar que heu pagat un tribut, un preu públic o una multa: certificat de pagament.

Si necessiteu un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals: document per fer el pagament.

Pel que fa a la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), podeu tenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament us ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari heu de fer una autoliquidació de l’impost.

Si necessiteu un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona: document per fer el pagament.

Tornar amunt

Com puc consultar la descripció de les denúncies i de la normativa infringida?

Aneu a l'apartat "multes" en el menú superior de la pàgina. Trieu "multes de trànsit" i a l'apartat "informació addicional" seleccioneu "consulta de sancions per infraccions de trànsit"

Trobareu el llistat amb les infraccions de trànsit, de convivència, d'ordenances municipals, etc.

Tornar amunt

Com puc comunicar a l'Ajuntament el conductor d'un vehicle que ha estat sancionat per una infracció de trànsit?

Depenent de si el vehicle és propietat d’una empresa o d’una persona física, hi ha les opcions següents:

Empresa, entitat o empresari individual (autònom):

 • Amb certificat digital (e-multes): si per raons diverses rebeu amb freqüència notificacions de denúncies de trànsit de l'Ajuntament de Barcelona, podeu adherir-vos als acords amb l'Institut Municipal d’Hisenda per la tramitació de denúncies mitjançant Internet.  Podreu gestionar la identificació del conductor de les denúncies notificades a partir de la signatura de l’acord d’adhesió i d’haver rebut l’autorització per accedir a l’aplicació. 
 • Sense certificat digital: si encara no heu pogut tramitar l’accés a l’aplicació e-multes o no hi esteu interessat, hi la les opcions següents:
  • Des del tràmit Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l’Ajuntament de BarcelonaTrieu la pestanya sense certificat digital, empleneu el formulari i a l’apartat corresponent a l’acte que es recorre, marqueu la persona que conduïa era una altra, confirmeu les dades, imprimiu, signeu i presenteu el document resultant a qualsevol registre municipal o, si ho preferiu, envieu-lo per correu postal, preferentment certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda.
  • En el menú superior del web, trieu Informació i documentació, impresos / autoritzacions, Model d’instància per a multes de trànsit: imprimiu, empleneu, signeu el document i presenteu-lo a qualsevol registre municipal o, si ho preferiu, envieu-lo per correu postal, preferentment certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda.

Persona física:

 • Amb certificat digital:  des del tràmit Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l’Ajuntament de Barcelona, trieu la pestanya amb certificat digital, empleneu el formulari i a l’apartat corresponent a l’acte que és recorre, marqueu la persona que conduïa era una altra, confirmeu les dades, signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.  Queda registrada automàticament.
 • Sense certificat digital: hi ha les opcions següents:
  • Des del tràmit Al·legacions o recursos en relació amb multes de trànsit imposades per l’Ajuntament de BarcelonaTrieu la pestanya sense certificat digital, empleneu el formulari i a l’apartat corresponent a l’acte que es recorre, marqueu la persona que conduïa era una altra, confirmeu les dades, imprimiu, signeu i presenteu el document resultant a qualsevol registre municipal o, si ho preferiu, envieu-lo per correu postal, preferentment certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda.
  • En el menú superior del web, trieu Informació i documentació, impresos / autoritzacions, Model d’instància per a multes de trànsit: imprimiu, empleneu, signeu el document i presenteu-lo a qualsevol registre municipal o, si ho preferiu, envieu-lo per correu postal, preferentment certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda.

Més informació sobre presentació d’escrits i documents

Tornar amunt

Si faig al·legacions perdo el descompte?

Si presenteu al·legacions i es desestimen ja no podreu pagar amb descompte.

Tornar amunt

Puc pagar una multa amb el descompte i fer al·legacions?

Què és el Tauler edictal únic (TEU)?

El Tauler edictal únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual totes les administracions públiques, a partir del dia 1 de juny de 2015 han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració, no s'han pogut practicar a la persona interessada.

Els anuncis es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de la publicació.  A partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci.  Cas de no tenir el codi de verificació, cal contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 58/2003, general tributària, art. 112

Tornar amunt

Quan un cotxe o una moto de la meva propietat el condueix habitualment una altra persona, què puc fer perquè les multes li arribin a ella?

La persona titular del vehicle pot comunicar al Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit el nom de la persona que, d'una manera habitual, en fa ús, i queda en aquest cas exonerada de les obligacions que li corresponen com a titular, que es traslladen al conductor habitual.

Els titulars de vehicles en règim d'arrendament a llarg termini estan obligats a comunicar l'arrendatari al Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.

Tornar amunt

Puc rebre notificacions electròniques? Què he de fer?

El sistema de notificació electrònica s'ha creat per substituir l'adreça postal de la persona propietària del vehicle per una adreça de correu electrònic.

Aquest servei és obligatori per a les persones jurídiques i voluntari per a les persones físiques, que es poden donar d'alta o de baixa en el moment que ho vulguin.

Més informació

Tornar amunt

Si tinc el cotxe aparcat a l'Àrea Verda amb tiquet trimestral, l'he de moure cada 8 dies?

La durada màxima permesa per vehicle és de 7 dies naturals; un cop transcorregut aquest termini el vehicle l'heu de canviar de lloc.

Tornar amunt

No m'arriben les multes a casa i sempre les acabo pagant amb recàrrec. Què he de fer perquè m'arribin?

Les multes que no es poden notificar en el moment en què es comet la infracció es notifiquen al domicili de la persona propietària del vehicle que consta a la base de dades de la Direcció General de Trànsit.

És obligatori que notifiqueu a la Prefectura Provincial de Trànsit els canvis de domicili i que actualitzeu el permís de circulació.

Consulteu els requisits i la documentació necessària a www.dgt.es

També heu de comunicar el canvi d'adreça fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda

Tornar amunt

Tinc acumulades diverses multes de trànsit sense pagar. Les puc pagar a terminis?

Per tramitar el pagament a terminis és obligatori acumular tot el deute pendent, tributari o no, que un mateix contribuent té en període executiu. També es poden acumular els càrrecs que estiguin en període voluntari a petició del contribuent, excepte les multes en període de pagament voluntari amb descompte.

Més informació

Tornar amunt

Soc titular de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat. On puc aparcar?

Els titulars de targetes d’estacionament per a persones amb discapacitat poden estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense  obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat (àrea blava i verda) i en les zones de càrrega i descàrrega.

La targeta s’ha d’exhibir a la part frontal del parabrisa.

Si no hi ha cap tipus de zona reservada per a l’ús de persones amb discapacitat a prop del punt de destí, es permetrà l’estacionament en aquells llocs on destorbi menys la circulació, però mai en indrets on l’estacionament sigui causa de retirada del vehicle per part de la grua municipal.

Llocs on no es pot aparcar:

 • On estigui prohibida la parada
 • Estacionar en doble fila sense conductor
 • Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem a escaire d’una cantonada, i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc
 • Pas per a vianants
 • Guals
 • Parada de transport públic
 • Llocs reservats a serveis d’urgència o seguretat
 • Davant de sortides d’emergència de locals destinats a espectacles públics
 • Damunt d’una vorera, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment
 • Estacionar a la calçada
 • Estacionar en lloc prohibit en via declarada d’atenció preferent
 • Estacionar en àrea de vianants
 • Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris o destorbi la visibilitat d’una via als conductors que accedeixin des d’una altra
 • Quan impedeixi els gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo
 • Quan obstrueixi l’entrada a un immoble
 • Quan constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament d’algun servei públic
 • Llocs que s’hagin d’ocupar per a un acte públic autoritzat
 • Quan obstaculitzin la neteja, reparació o senyalització de la via pública
 • En cas d’emergència valorat per Guàrdia Urbana

 

Tornar amunt