Canals d'atenció

Notificació electrònica

Presentació - Estatuts - Organigrama - Carta de serveis

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

En data 29 de novembre de 1995, el Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la creació de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona.

D'acord amb la Llei de mesures per a la modernització del govern local, el Plenari del Consell Municipal, en sessió de 14 d'octubre de 2005, va aprovar-ne els estatuts com a organisme autònom local.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 29 de març de 2019, ha aprovat la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts.

L'Institut, és un organisme autònom local, dotat de personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat jurídica i d'obrar, i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.  L'Institut es troba adscrit a la Gerència d'Economia, Empreses i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut té com a finalitat la gestió, recaptació, i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms, i d'altres entitats públiques, quan se li encomani.

L’Institut Municipal d’Hisenda desenvolupa les tasques necessàries per mantenir i actualitzar tots els continguts d’aquest web.

» Estatuts (PDF)

» Organigrama (PDF)

» Carta de serveis (PDF)