Canals d'atenció

Notificació electrònica

Requisits tècnics

L'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona, és la plataforma amb la qual s'enllaça per dur a terme els tràmits municipals, inclosos els de la hisenda municipal.  Hi trobareu la informació detallada de cada tràmit, els canals que podeu fer servir (telefònic o Internet), la Carpeta de la ciutadania, la Carpeta de les Empreses i Entitats i la Carpeta del Professional.

El canal Internet permet iniciar els tràmits i, en alguns casos per finalitzar-los, cal autenticar-se per protegir les dades personals i poder signar electrònicament.

Per accedir a la Carpeta de la ciutadania, la Carpeta de les Empreses i Entitats i la Carpeta del Professional, cal disposar de signatura electrònica.

Trobareu informació relacionada amb la identitat digital, els mètodes d'identificació, de signatura electrònica i la tramitació electrònica a  https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca

L'Ajuntament de Barcelona a través de les Oficines d'Atenció Ciutadana emet el certificat digital idCat.  Més informació al tràmit Sol·licitud del certificat digital idCat.

Trobareu els requisits tècnics necessaris per tal que el lloc web funcioni a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/technical-requirements.

Data d'actualització: 29/05/2020