Residus

Qui ha de pagar el preu públic per la recollida de residus?

Ha de pagar aquest preu públic tota persona titular d’una activitat empresarial o professional al municipi de Barcelona que no acrediti tenir contractat un servei de recollida de tots els residus que genera, mitjançant transportistes i gestors privats registrats a l’Agència de residus de Catalunya (ARC) i que el servei hagi estat validat per l’Ajuntament de Barcelona (Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus).

Totes les persones físiques i jurídiques que desenvolupen una activitat econòmica s’han de donar d’alta en el padró d’aquest preu públic i fer efectiva la preceptiva autoliquidació de l’any corresponent a l’inici de la seva activitat.

Les persones professionals que representen als obligats al pagament i les persones jurídiques han de fer aquesta autoliquidació obligatòriament mitjançant Internet.

La resta de persones obligades al pagament poden, igualment, fer l'autoliquidació per Internet o demanar la confecció a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona amb cita prèvia.

Tramitar per internet:

Tornar amunt

He rebut un document on em reclamen el pagament de més d’un any del preu públic de residus. No sé què és. No he pagat mai

És la liquidació corresponent al preu públic de recollida de residus comercials.  No l’havíeu rebut amb anterioritat perquè no vau presentar la preceptiva autoliquidació que exigeix la Regulació del preu públic dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals.

L’Ajuntament de Barcelona, fruit de la tasca de comprovació i regularització d’aquest preu públic, us ha tramès els exercicis no prescrits des de la data d’inici de la vostra activitat.

 

Tornar amunt

A mi l’Ajuntament no em recull cap residu. També he de pagar?

Tota activitat produeix residus, almenys les fraccions mínimes de rebuig (contingut de papereres, bolígrafs gastats, brossa de la neteja diària, etc.).  Si la persona interessada no demostra que ha contractat un servei privat, l’Ajuntament entén que ha de fer el servei i emetre la factura segons la classificació que li pertoqui per l’activitat desenvolupada i la superfície emprada.

El fet que no vingui ningú a buscar-nos la brossa a casa no vol dir que no fem servir el servei municipal.  És l’Ajuntament qui posa els contenidors al carrer i qui fa el transport dels residus dipositats fins a les plantes de tractament.

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu a pagar consta a la Regulació del preu públic dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals.

Tornar amunt

Què he de fer si he contractat una empresa privada que em fa la recollida?

Al no presentar l’autoliquidació del preu públic a l’inici de l’activitat econòmica, l’Ajuntament no ha tingut coneixement de l’existència de possibles reduccions pel fet de tenir un servei privat de recollida d’alguna o totes les fraccions generades per la vostra activitat.

Si no s’ha aportat la documentació acreditativa de la contractació del servei privat i/o no ha estat validada per l’Ajuntament (Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus), es liquida segons el preu públic que correspongui.

En aquest cas podeu presentar una reclamació o recurs en el termini indicat al document que heu rebut i adjuntar la documentació acreditativa a qualsevol registre de l’Ajuntament de Barcelona situats a les oficines d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda, per correu postal certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona o bé, amb certificat digital, mitjançant el Portal de tràmits de l’Ajuntament.

Documentació acreditativa:

 • Contracte vigent durant l’any en curs amb una empresa de transport de residus que hagi fet la comunicació prèvia i per tant estigui registrada per l’ARC, per a cadascuna de les fraccions recollides, especificant el volum de la contenització per a cada fracció i la seva freqüència de recollida, on hi consti el codi de transportista i el codi d’agent o negociant en el cas que exerceixi com a tal.
 • Certificat original emès per l’empresa de transport de residus conforme lliura cadascuna de les fraccions recollides a les plantes autoritzades per l’ARC per a la seva valorització o tractament final, amb indicació de les plantes on porta cadascuna de les fraccions així com el codi del seu tractament final, d’acord amb allò establert al Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
Tornar amunt

Què he de fer si porto els residus al Punt Verd de Mercabarna?

Al no presentar l’autoliquidació del preu públic a l’inici de l’activitat econòmica, l’Ajuntament no ha tingut coneixement de l’existència de possibles reduccions pel fet de ser usuari d’aquest Punt Verd per algunes o totes les fraccions dels residus generats per la vostra activitat.

En aquest cas, durant els dos primers mesos de cada any, heu de presentar la documentació acreditativa de l’ús del Punt Verd a qualsevol registre de l’Ajuntament de Barcelona situats a les oficines d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, per correu postal certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona o bé, amb certificat digital, mitjançant la instància genèrica del Registre electrònic de l'Ajuntament

No s’acceptaran les acreditacions presentades fora del termini indicat.

Tornar amunt

D’on es treuen les dades per dir que haig de pagar el preu públic de recollida de residus comercials si treballo a casa?

Les dades que figuren a les liquidacions i als rebuts de padró d’aquest preu públic, es corresponen a la informació facilitada per l’Agència Estatal Tributària i són les declarades per la persona interessada a l’efectuar la corresponent autoliquidació d’aquest preu públic, o declarades als efectes de l’impost sobre activitats econòmiques o del cens d’empresaris, professionals i retenidors.

Tornar amunt

Per quin motiu posen que soc un productor mitjà/important si no faig servir aquests m2 per l’exercici de l’activitat i únicament utilitzo una habitació?

La classificació de totes les activitats, trams de superfície i preu a pagar es publica cada any a la Regulació del preu públic dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals.

Tornar amunt

Què he de fer si les dades que hi ha a la liquidació no són correctes (superfície, epígraf, tipus de productor, adreça de l’activitat, la data d’inici o període de generació)?

Si les dades de les liquidacions són errònies, és a dir, no s’ajusten al que vau presentar el seu dia davant l’Agència Tributària, podeu presentar una reclamació o recurs en el termini indicat a la notificació que heu rebut i adjuntar la documentació acreditativa a qualsevol registre de l’Ajuntament de Barcelona situats a les oficines d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, per correu postal certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona o bé, amb certificat digital, mitjançant el Portal de tràmits de l’Ajuntament.

 Documentació acreditativa:

 • Declaracions d’alta, baixa o variació presentats a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), models 036, 037, 840, o bé certificat emès per dita administració.

Si la documentació acredita que hi ha un error en la liquidació emesa, s’anul·larà i es generarà una altra amb les dades correctes.

Tornar amunt

Què hem de fer si som diverses les persones titulars d’activitats en un mateix local i paga una altra?

Les persones titulars d’activitats què s’exerceixen conjuntament en un mateix local poden sol·licitar l’agrupació a efectes de fer el pagament en un únic rebut a nom del titular de l’activitat a la qual correspongui major coeficient per raó de les fraccions de residus generades.

Aquestes sol·licituds d’agrupació s’han de presentar degudament signades per totes les parts a qualsevol registre de l’Ajuntament i tenen efectes per a l’any següent a la seva presentació.

Si no es va presentar la preceptiva autoliquidació de producció de residus a l’inici de l’activitat i tampoc cap sol·licitud d’agrupació tal com indica la Regulació del preu públic dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals, l’Ajuntament no aplica d’ofici l’agrupació i emet tants rebuts com activitats hi hagi donades d’alta al local.

Tornar amunt

Què he de fer si ja pago aquest preu públic per aquest local i penso que es tracta d’una duplicitat?

Primer s’hauria de validar que totes les dades que conté el rebut que us hem enviat són idèntiques a les del rebut que heu pagat. Això vol dir que el NIF, l’epígraf de l’activitat, la superfície del local i l’adreça del local han de ser iguals.  Si són les mateixes dades es tractaria d’una duplicitat.

Si es tracta d’una duplicitat, s’ha de presentar una reclamació adjuntant una còpia del rebut que ja heu pagat, mitjançant qualsevol registre de l’Ajuntament de Barcelona situats a les oficines d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, per correu postal certificat a l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona o bé, amb certificat digital, mitjançant el Portal de tràmits de l’Ajuntament.

Tornar amunt

Què s’ha de fer si ha pagat l’anterior titular del negoci pel mateix local?

Aquest preu públic no es cobra per unitat de local, sinó per la generació de residus associada a l’exercici d’activitats.

L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de l’activitat econòmica exercida en un local determinat per part d’una persona titular concreta.

En el cas que la nova persona titular hagi estat pagant a nom de l’anterior persona titular que té l’activitat donada de baixa, s’ha de demanar la devolució de les quantitats pagades incorrectament i s’han de pagar les liquidacions corresponents a la persona titular de l’activitat donada d’alta al local.

Tornar amunt

He de pagar però ara no tinc els diners. Puc pagar-ho a terminis?

Si sou una entitat jurídica (empresa, associació, etc.) o una persona professional de la gestió, heu de fer el tràmit mitjançant Internet

Si sou una persona física:

 • Podeu fer el tràmit a mitjançant Internet
 • Podeu fer el tràmit presencial amb cita prèvia a l'Institut Municipal d'Hisenda
Tornar amunt

He tancat un comerç i no sé com tramitar la baixa del preu públic de la recollida de residus

En el termini d'un mes des del cessament de l'activitat heu de presentar la baixa del preu públic.

Abans de fer el tràmit de baixa de residus a l'Ajuntament de Barcelona, heu d'anar a l'Agència Estatal Tributària i donar-vos de baixa del cens d'empresaris, professionals i retenidors, o de l'impost sobre activitats econòmiques.

Les empreses, entitats i professionals de la gestió (gestories, assessories,...) heu d'iniciar el tràmit de baixa a l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant Internet. Heu d'emplenar el formulari i adjuntar obligatòriament la documentació obtinguda a l'Agència Estatal Tributària que enviareu per mitjans telemàtics. Les dades declarades a la sol·licitud i la documentació presentada resten subjectes a comprovació i/o verificació per part de l'administració tributària. Podeu imprimir un justificant de la sol·licitud.

Les persones físiques podeu fer la baixa mitjançant Internet, o presentar un escrit a qualsevol registre municipal de les oficines d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda adjuntant la documentació acreditativa.

En el supòsit de baixa, la quota es liquida segons els dies que hagin transcorregut fins el dia de la baixa. En aquest cas, si heu pagat el rebut anual, podeu demanar la devolució de la part de la quota corresponent als dies en els quals no hàgiu exercit l'activitat.

Tornar amunt

Com puc saber si tinc alguna multa o impost pendent de pagament?

Hi ha diferents canals de comunicació, contacte i atenció al contribuent:

 • Atenció presencial: Amb cita prèvia, a les oficines d'atenció ciutadana situades als districtes municipals i a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • Atenció telefònica: telèfon gratuït 010 si truqueu des de l'àrea metropolitana de Barcelona. 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Internet:
  • Amb certificat digital a nom d'una persona física: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta del Ciutadà on hi veureu les vostres dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Amb certificat digital a nom d'una entitat jurídica: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta de les Empreses i Entitats on hi veureu les dades fiscals; impostos i multes pagats i pendent de pagament.
  • Sense certificat digital: en el menú superior "altres gestions", seleccioneu el tràmit “deute pendent” i seguiu les instruccions.
Tornar amunt

Quan es considera prescrit un impost?

Segons l'Ordenança Fiscal General prescriuen als 4 anys els drets següents:

 • El dret de l’Administració tributària municipal a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent.
 • El dret de l’Administració tributària municipal per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
 • El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
 • El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.

La prescripció es pot interrompre per diverses causes, contemplades a l’ordenança, iniciant de nou el còmput dels quatre anys.

Tornar amunt

Vaig pagar i necessito un justificant

En el menú superior trieu "altres gestions". Seleccioneu "certificats" i després "certificat de pagament". S'obrirà el tràmit "certificat de pagament de tributs, multes i preus públics".

Hi ha dues opcions. Amb certificat digital i sense certificat digital:

Tornar amunt

Vull pagar i no tinc cap document per fer-ho

Si necessiteu un certificat de pagament per acreditar que heu pagat un tribut, un preu públic o una multa: certificat de pagament.

Si necessiteu un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals: document per fer el pagament.

Pel que fa a la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), podeu tenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament us ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari heu de fer una autoliquidació de l’impost.

Si necessiteu un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona: document per fer el pagament.

Tornar amunt

Tinc l'impost domiciliat, abans en el rebut bancari hi havia la informació detallada del càlcul de la quota. Com puc tenir tota la informació?

Amb la normativa europea SEPA (Zona Única de Pagaments per a l'Euro) que va entrar en vigor el dia 1 de febrer de 2014, la informació que envien les entitats bancàries als seus clients s’ha reduït considerablement.

Podeu tenir la informació detallada mitjançant Internet, les oficines d'atenció ciutadana i el telèfon 010 dels tributs i preus públics següents:

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Preu públic de recollida de residus
 • Taxa per la utilització del domini públic - guals
 • Taxa per la utilització del domini públic - terrasses
Tornar amunt

Què és el Tauler edictal únic (TEU)?

El Tauler edictal únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual totes les administracions públiques, a partir del dia 1 de juny de 2015 han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració, no s'han pogut practicar a la persona interessada.

Els anuncis es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de la publicació.  A partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci.  Cas de no tenir el codi de verificació, cal contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 58/2003, general tributària, art. 112

Tornar amunt