Canals d'atenció

Notificació electrònica

Terrasses. Taxa per utilització privativa de la via pública

Nou calendari de pagament i mesures fiscals

Per fer front a la Covid-19

Més informació

 

A l’oficina virtual trobareu la informació i els canals per a la tramitació de a sol·licitud d’Autorització excepcional i provisional per l’ampliació de l'espai lliure d'ús públic ocupat per les terrasses actualment autoritzades i per aquells que no en disposin autoritzar-ne de noves, a causa de la COVID 19.  

 

Nova classificació per zones

La nova classificació segons les zones i els carrers s'ajusta a la realitat urbanística i econòmica actual i posa fi a les categories fiscals actuals, que es defineixen per trams de carrer.

La informació de l'ordenança fiscal de terrasses es troba inclosa a l'Ordenança fiscal núm. 3.10, de Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, aprovada el 30 de desembre de 2019.

Zones
 
 
 
 
 
 
Categoria
0
1
2
3
4
5
Factor corrector
3,92670
2,61780
1,55054
0,80548
0,44301
0,44301

 

 

Pagament de la taxa de Terrasses 2020: canvis per fer front a la crisi provocada per la Covid-19

Amb la finalitat de descomptar dels rebuts de terrasses de 2020 el temps que els establiments s’han vist obligats a tancar o el que han estan parcialment oberts per la declaració de l’estat d’alarma, s'anul·len els rebuts que encara no hagin estat pagats i el mes d’octubre vinent es liquidaran de nou les quotes, amb el corresponent descompte.

Les persones contribuents, que ja hagin pagat el rebut d’aquest 2020, hauran de sol•licitar la devolució corresponent al període de tancament a causa de l’estat d’alarma, a través del tràmit d’internet de devolució de les carpetes ciutadanes i de l’empresa. A aquest efecte hauran d’indicar el compte corrent on es farà la corresponent transferència.

 

Pagament fraccionat de la taxa: canvis per fer front a la crisi provocada per la Covid-19

 

Amb les mesures fiscals de l'Ajuntament de Barcelona per contribuir a alleugerir les dificultats econòmiques davant la crisi de la Covid-19, els periodes s'han modificat. Podreu sol·licitar el fraccionament quan rebeu la liquidació.

  • L’import mínim del rebut a fraccionar és de 200€ i l'import mínim de cada fracció és de 50€
  • No s'acumularan altres deutes
  • El pagament quedarà domiciliat per a l'exercici 2021 i següents

Opcions de tramitació del fraccionament: 

A la petició de fraccionament caldrà que adjunteu fotocòpia del document d'identificació (DNI/NIF/NIE) o targeta d'identificació fiscal, i còpia d'algun dels documents següents on consti que la persona titular del compte bancari és la mateixa dels rebuts a fraccionar:

  • Rebut domiciliat 
  • Primera pàgina de la llibreta d'estalvis
  • Certificat bancari

 

Més informació

 

actualització 28-05-2020