Altres taxes

Icono Otras tasas

Informació sobre la gestió d’altres taxes de l’Ajuntament de Barcelona

Clavegueram

Gestió
L'import d'aquesta taxa està incorporat al rebut de subministrament que abonen els usuaris donats d'alta pel servei de l'aigua de les xarxes domiciliàries. Les empreses subministradores han de declarar i liquidar a la hisenda municipal les quantitats recaptades.
La gestió de les liquidacions pel cobrament d'aquesta taxa la fa el Departament de Gestió Recaptatòria, Servei de Contribuents Institucionals de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Treballs de neteja, inspecció i control - Gestió
La gestió d'aquesta taxa la fa l'Oficina de Claveguerons.

Tràmits relacionats amb aquestes taxes

Més informació a l'ordenança fiscal 3.5 
 

Estacionament regulat de vehicles a la via pública: (Àrea Verda, Àrea Blava, etc.)

Tràmits relacionats amb aquestes taxes

Més informació a l'ordenança fiscal 3.12 
 

Homologació d'empreses del sector privat per a la gestió de residus municipals a Barcelona i altres serveis mediambientals

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.4 
 

Mercats

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.6 
 

Serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa la Gerència de Seguretat i Prevenció.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.2 
 

Serveis culturals

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa l'Institut de Cultura de Barcelona.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.13 
 

Serveis de cementiris

Gestió
La gestió d'aquestes prestacions la fa Cementiris de Barcelona.

Més informació a l'ordenança reguladora de les prestacions de caràcter públic no tributari.
 

Serveis especials d'enllumenat públic

Gestió
La gestió d'aquesta taxa la fa el Departament d'Enllumenat, c. Torrent de l'Olla, 218-220, telèfon 93 291 43 80.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.14 
 

Serveis generals: (llicències, plans de mobilitat de Districtes, reproducció de documents i plànols, informes i estudis, oferta pública, grua i dipòsit)

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fan diferents departaments depenent dels tràmits. Dins de cada tràmit es veu el lloc on es gestiona.

Tràmits relacionats amb aquestes taxes:

Llicències, guies i altres documents

Plans de mobilitat de Districtes

Reproducció de documents i plànols urbanístics

Informes i estudis

Pels serveis de tramitació tècnica i administrativa de les proves d'accés a les places convocades de l'oferta pública d'ocupació de l'Administració municipal

Dipòsit Municipal. Vehicles

Servei de recollida, trasllat i dipòsit d'elements que ocupin la via pública sense llicència o que s'utilitzin en activitats no autoritzades desenvolupades a la via pública

Més informació a l'ordenança fiscal 3.1 reguladora d'aquestes taxes
 

Serveis urbanístics

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa Barcelona Cicle de l'Aigua BCASA - Fonts Ornamentals.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.3 
 

Utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals

Gestió
La gestió d'aquestes taxes la fa Barcelona Cicle de l'Aigua BCASA - Fonts Ornamentals.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.15 
 

Utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis: (llicències per guals, terrasses, parades i caixers d'entitats financeres)
Utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Gestió
La gestió de les liquidacions pel cobrament d'aquestes taxes la fa el Departament de Gestió Recaptatòria, Servei de Contribuents Institucionals de l'Institut Municipal d'Hisenda, a partir de la declaració que les empreses explotadores han de presentar abans del dia 28 de febrer de cada any, en relació amb l'import dels ingressos bruts facturats corresponents al període impositiu de l'any anterior.

Més informació a l'ordenança fiscal 3.11 
 

Utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil

Gestió
La gestió de les liquidacions pel cobrament d'aquesta taxa la fa el Departament de Gestió Recaptatòria, Servei de Contribuents Institucionals de l'Institut Municipal d'Hisenda, a partir de la declaració que les empreses explotadores han de presentar abans del dia 28 de febrer de cada any, en relació a l'import dels ingresos bruts facturats corresponents al període impositiu de l'any anterior.

  • Nombre total de línies prepagament i postpagament dels abonats en tot el territori estatal
  • Nombre total de línies prepagament i postpagament dels abonats amb domicili en el terme municipal de Barcelona
  • Import total dels ingressos per operacions de comunicacions mòbils en tot el territori estatal

Més informació a l'ordenança fiscal 3.16