Accessibilitat i estandards que s'utilitzen

Disseny accessible

L'Ajuntament de Barcelona vol posar a l'abast dels ciutadans un web amb disseny accessible perquè el màxim nombre possible de persones puguin arribar a la informació que s'hi transmet, independentment de les limitacions pròpies de l'individu/ídua o de les que es derivin del context d'ús. Amb aquest principi, es vol beneficiar tant les persones que tenen algun tipus de disminució o d'edat avançada com amb les persones que hi volen accedir des de qualsevol tipus de dispositiu o tecnologia.

Per assolir aquest objectiu, es tenen en compte les pautes d'accessibilitat WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines versió 1.0) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibilitty Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium). En concret, es vol que tots els llocs web de l'Ajuntament de Barcelona compleixin les pautes que siguin aplicables de prioritat 1, totes les pautes que siguin aplicables de prioritat 2 i un subconjunt de les pautes de prioritat 3.

Ajudes per accedir al contingut

Mida del text

El disseny accessible permet que l'usuari/ària pugui ajustar les fonts a la mida que li convé. Aquesta acció es pot dur a terme de diferents maneres segons el navegador web que s'utilitzi. En la taula següent es mostra l'acció de menú on es troba aquesta funcionalitat:

Com modificar la mida del text
Navegador Acció de menú
Firefox Visualitza > Mida del text > Augmenta / Redueix
Internet Explorer Visualitza > Mida del text > Més gran
Internet Explorer Mobile Ver > Zoom > Más grande
Konqueror Visualitza > Augmenta la font / Minva la font
Opera Visualitza > Zoom > %
Safari View > Make text bigger

Disseny visual

El disseny accessible té en compte que el disseny visual es pugui desactivar i es pugui accedir al contingut en format d'una sola columna amb lletres negres sobre fons blanc (segons la configuració per defecte de la majoria de navegadors gràfics). D'altra banda, també hi ha navegadors web que permeten seleccionar un full d'estil personal, per adaptar la presentació a les necessitats de l'usuari/ària. En la taula següent es mostra l'acció de menú on es troba aquesta funcionalitat:

Com es desactiva el disseny
Navegador Acció de menú
Firefox Visualitza > Estil de pàgina > Sense estil
Konqueror S'ha de modificar la configuració de l'aplicació
Opera Visualitza > Estil > Mode autor

Nota: Els navegadors esmentats en les dues taules anteriors corresponen a alguns dels navegadors més emprats. En cap cas vol ser una llista de navegadors recomanats per l'Ajuntament de Barcelona.

Configuració tècnica

Pàgines web

Juntament amb els estàndards d'accessibilitat web, s'ha adoptat l'estàndard XHTML 1.0 per al marcatge del contingut i els fulls d'estil en cascada (CSS) per al disseny, i s'ha evitat utilitzar tecnologies de propietat que condicionen l'ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i les recomanacions del W3C.

Formats de contingut

En alguns casos, podria ser que les pàgines XHTML es complementin amb continguts disponibles en altres formats de presentació. En aquests casos, ja que és possible que no hi hagi un format estàndard i obert (o potser hi és, però el seu suport no està generalitzat) s'ha optat per formats molt implantats i amb connectors (plugins) gratuïts

Format PDF

Per a documents de text o dades.

Descarrega el pograma Adobe Acrobat per a Wiindows

Descarrega el pograma Adobe Acrobat per a Mac