Potenciant el comerç

El Pla d'Acció Comercial del Districte és un dels pilars de l'Estratègia Econòmica i Cultural d'Horta-Guinardó i, alhora, és també el marc de referència de les actuacions que es promouen per al desenvolupament econòmic i social dels nostres barris. Els valors del comerç tradicional de proximitat hi són presents, alhora que s'incorporen les noves tecnologies, la sostenibilitat, l'educació i la creativitat com a eixos de treball.

Així, doncs, un dels grans reptes de l'actual mandat és la reactivació econòmica que s'articula a través d'un conjunt d'actuacions, recollides en el Pla d'Actuació Municipal 2012-2015, destinades a promoure l'economia, la creació de llocs de treball, impulsar el comerç de proximitat i generar oportunitats de negocis a Barcelona.

El Districte d'Horta-Guinardó va impulsar el Pla d'acció comercial 2012-2015 (PAC) com a marc de referència de les actuacions destinades a la consecució dels objectius anteriors en l'àmbit del districte. El PAC va ser presentat a la Taula de Comerç del Districte el mes d'abril de 2012 amb la voluntat de realitzar un treball conjunt i consensuat amb totes les associa-cions de Comerciants.

El PAC destaca la importància que tenen el comerç de proximitat i la reactivació dels mercats municipals, per continuar funcionant com a motors d'ocupació. El comerç de proximitat, els mercats i les fires, generen riquesa, contribueixen a caracteritzar els nostres carrers, influeixen en la seguretat i, proporcionen serveis i vitalitat als nostres barris.

El Pla impulsa i promou un nou model de desenvolupament econòmic i so-cial del districte fomentant la participació del sector comercial, donant suport a l'associacionisme comercial, al comerç de proximitat i als mercats municipals, i projectant els elements innovadors, diferenciadors i singulars dels establiments, del patrimoni, dels esdeveniments culturals que proporcionin pols d'atracció de la vida ciutadana i que potenciïn l'afluència de visitants d'altres indrets.

Per assolir aquests objectius, el PAC planteja deu línies estratègiques i, per a cadascuna, diverses accions a desenvolupar:

  1. Impulsar la Taula de Comerç com a instrument de participació i de debat en l'àmbit de comerç, per intercanviar idees, formular propostes conjuntes d'actuació, per conèixer les normatives i les polítiques que afectin el sector.
  2. Suport al comerç de proximitat com a sector estratègic de creixement econòmic i als mercats municipals fomentant les accions de promoció comercial entre les associacions de concessionaris dels mercats i les entitats del seu entorn.
  3. Plans d'urbanisme comercial als barris, amb la participació dels diferents sectors tant públics com privats, per millorar la mobilitat de les persones, la qualitat territorial i el paisatge urbà.
  4. Pla de comunicació del sector comercial del Districte per afavorir la comunicació entre les diferents associacions i l'Administració, per planificar i divulgar les diferents campanyes promocionals, els recursos disponibles i les informacions que afecten el sector, amb els productes tradicionals de difusió i amb incorporació de les TIC.
  5. Facilitar l'elaboració dels plans de comunicació i de dinamització comercial de les entitats, per millorar la visibilitat de les seves activitats, dels serveis que ofereixen, les seves promocions... i obtenir una major presència al seu territori, significar-se en les xarxes socials, difusió als mitjans de comunicació...
  6. Formació específica sobre la gestió empresarial, el màrqueting digital, l'aplicació dels productes de les noves tecnologies en constant renovació. S'han d'elaborar noves estratègies per obtenir noves oportunitats de promoció econòmica i comercial.
  7. Incorporar les noves tecnologies per tal de millorar la gestió, l'organització i el funcionament de les entitats.
  8. Suport a l'associacionisme comercial com a estructura organitzativa que actua com un element dinamitzador del comerç de proximitat amb l'aportació de recursos econòmics, d'infraestructures i amb assessorament tècnic.
  9. Oferir eines i instruments perquè els comerciants afrontin les noves formes d'organització i de gestió que han d'assumir, atesos els canvis profunds que s'estan produint internacionalment.
  10. Impulsar interrelacions entre les associacions de comerç, les entitats culturals, les educatives i les socials. Un model de comerç amb valors, un comerç compromès amb la societat i amb el seu entorn, sostenible, solidari, que educa i que és creatiu. El comerç és intercanvi de productes, de mercaderies, però també de cultura i de coneixement. Aquest és el model de comerç amb valor afegit que volem potenciar.

Si voleu consultar el document del Pla de Comerç en format pdf, cliqueu aquí [+]