El Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó parteix del Pla d’Actuació del Districte i de l’estratègia de territorialització de Barcelona Activa. S’ha elaborat en diferents fases, implicant totes les àrees de l’Ajuntament vinculades a la promoció socioeconòmica així com al teixit social i econòmic del Districte. Les fases d’elaboració es detallen a continuació:

  1. Constitució del Grup Impulsor del PDE d’Horta-Guinardó.
  2. Elaboració de la versió zero del PDE d’Horta-Guinardó.
  3. Sessions de treball consultives sobre la versió zero amb diferents actors del territori.
  4. Elaboració versió 1 del PDE.
  5. Sessions de devolució del PDE als actors del territori.
  6. Elaboració del document final.

Constitució del Grup Impulsor del Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó

El 7 de novembre de 2016 es va constituir el Grup Impulsor del Pla de Desenvolupament Econòmic d’ Horta-Guinardó, amb l’objectiu d’elaborar el document i de servir d’espai de coordinació de les diferents àrees de l’Ajuntament en matèria d’intervencions relacionades
amb el desenvolupament econòmic a Horta-Guinardó. Està integrat per l’equip tècnic i polític del districte d’Horta-Guinardó; la Direcció de Comerç i la Direcció de Turisme; el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum; Foment de Ciutat (com a oficina tècnica del Pla de Barris municipal) i diferents direccions operatives de Barcelona Activa (Ocupació, Innovació Socioeconòmica i Proximitat, aquesta última com a encarregada de la convocatòria i la facilitació). Té una periodicitat mensual i fins al moment de presentació del Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó s’ha reunit en 13 ocasions.

Elaboració del document zero del Pla

El document zero del Pla s’ha nodrit del Pla d’Actuació de Districte d’Horta-Guinardó i el procés participatiu precedent, així com de la diagnosi de l’equip tècnic i polític de Districte i de l’expertesa de Barcelona Activa, amb més de 30 anys d’experiència en el disseny i l’execució de programes de foment de l’ocupació, l’emprenedoria i l’empresa i l’activitat econòmica en general, en clau de ciutat i, amb força creixent en els darrers anys, en clau de barri, així com de l’expertesa d’altres àrees de l’Ajuntament en matèria econòmica.

Aquest encreuament de documents inicials va donar pas a un document zero on es van emmarcar una sèrie de línies i mesures que van servir com a punt de partida per a les sessions de treball consultives amb les tècniques i tècnics de les Administracions públiques al territori i el teixit associatiu, comunitari i empresarial en el marc de l’impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC).

Sessions consultives per a l’elaboració del Pla

S’han dut a terme quatre sessions consultives, de dues hores de durada, entre els mesos de maig i setembre de 2017, on han participat 78 persones que representen 37 actors o entitats del territori. En aquestes sessions han participat tècnics i tècniques de l’Administració que treballen al territori, associacions de comerciants, projectes i plans comunitaris i entitats que treballen en l’activació econòmica i entitats d’Economia Social i Solidària.

Elaboració de la versió 1 del PDE

En les sessions de treball descrites es va debatre sobre les diferents línies i mesures que es plantejaven en el document zero, la qual cosa va donar lloc a 162 aportacions.

Per elaborar la primera versió del PDE es va fer un treball intern amb tots els membres del Grup Impulsor i altres espais de l’Ajuntament per tal d’incorporar les diferents aportacions, així com per actualitzar l’estat de diferents mesures i estratègies de ciutat i la manera en què podien revertir en els barris d’Horta-Guinardó.

Del total d’aportacions fetes a les sessions consultives, un 68,5% es van incloure al document i un 27,2% es van desestimar per no ser competència del PDE o no ser propostes pròpiament.

Sessions de devolució del Pla als actors participants

Durant el mes de febrer de 2018 s’han convocat dues sessions de devolució del procés, a les quals han assistit 20 persones.