Diagnosi

                         
El districte d’Horta-Guinardó comprèn els barris del Baix Guinardó, Can Baró, el Guinardó, la Font d’en Fargues, el Carmel, la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau, la Vall d’Hebron, la Clota i Horta.

Per consultar tots els indicadors demogràfics i socioeconòmics i d'Economia Social i Solidària, descarrega la Diagnosi del Pla de Desenvolupament Econòmic d'Horta Guinardó 2018-2022 en format PDF.

Visió de futur

Aquest Pla projecta un visió de futur on el desenvolupament econòmic del Districte s’orienti cap a una nova forma d'entendre el desenvolupament local. En aquest camí, caldrà revertir certes dinàmiques negatives en el camp socioeconòmic, així com apostar per sectors d’activitat econòmica que facilitin el trànsit cap a un nou model productiu.

Dinàmiques que es volen revertir:

  • Atur i precarietat laboral
  • Cert desaprofitament del potencial del teixit comercial per a l'activació econòmica
  • Baixa presència de població amb estudis postobligatoris

Sectors o àmbits econòmics

La diversificació econòmica que es vol promoure ens porta a identificar una sèrie de sectors o àmbits econòmics que en el marc del Pla es defineixen com a prioritaris i, en conseqüència, rebran un especial suport, amb l’objectiu de que esdevinguin espais dinàmics i sòlids de provisió de béns i serveis tot generant ocupació de qualitat:

  • Sector sociosanitari i economia de les cures i atenció a persones
  • Esports i lleure
  • Sector agroalimentari i sostenibilitat ambiental
  • Comerç de proximitat
  • Economia Social i Solidària
  • Art i cultura (inclou artesania, arts escèniques i cultura popular)
  • Clúster sociotecnològic