La implementació del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte d’Horta-Guinardó requereix la definició i aplicació d’un model de Governança que incorpori totes les parts implicades en el Pla, des de les diferents àrees de l’Administració fins al teixit social, econòmic i comunitari.

Per fer efectiu el desplegament del Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó, el mateix Pla determina els següents espais de treball i concertació:

Espai de Lideratge:

Grup Impulsor del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte d’Horta-Guinardó

És l’espai municipal de lideratge pel que fa a crear i compartir estratègia al territori, per una banda, i amb relació a la governança del procés, per una altra.

El Grup Impulsor es reuneix mensualment i el componen membres de les següents àrees i direccions de l’Ajuntament de Barcelona:

  • Districte d’Horta-Guinardó (equip tècnic i de govern relacionat amb el desenvolupament econòmic i l’acció global al territori).
  • Barcelona Activa: les direccions operatives de Desenvolupament de Proximitat, d’Innovació Socioeconòmica, de Projectes Integrals d’Ocupació, d’Orientació i Formació i Serveis a les Empreses.
  • Foment de Ciutat (Oficina Tècnica del Pla de Barris Municipal).
  • Direcció de Comerç.
  • Direcció de Serveis del Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum.
  • Departament de Transversalitat de Gènere.

El Grup Impulsor del PDE és un instrument estratègic per promoure i fer efectiva la coordinació institucional (interdepartamental/interadministrativa) i la transversalitat (interna i sectorial) en les intervencions de desenvolupament econòmic.

Espais de coproducció

Els espais de coproducció es plantegen com uns espais ad hoc per mesures i/o projectes. Es farà una crida a participar a través dels diferents espais existents i el contacte amb altres entitats i empreses del Districte. Així mateix, aquests espais també es poden convocar a instàncies d’iniciatives o entitats del territori.


En aquest espai han de confluir l’equip tècnic de desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó i les entitats i iniciatives del territori implicades en la mesura o projecte en qüestió i serà el mateix espai qui determini la dinàmica de desenvolupament.

Aquests espais de coproducció representen els d’operativització de les mesures, cosa que es concreta en: liderar i assignar les tasques derivades del desplegament del Pla, coordinar tècnicament i fer el seguiment, avaluació i presa de decisions per a la implementació de les mesures.

Espais de Rendició de comptes

Al territori existeixen ja diferents espais on estan presents diferents entitats de l’àmbit socioeconòmic que estan funcionant fa temps. També contemplem un possible espai de nova creació relacionat directament amb la línia de treball amb les empreses que es vol impulsar des del districte d’Horta-Guinardó.


En el marc del Pla, aquests espais es conceben com espais de rendició de comptes, per una banda, on s’explicarà l’estat d’execució del Pla i on es buscarà la complicitat i participació dels diferents agents presents, recollint les seves propostes i fomentant la seva participació, ja sigui com a espai de coproducció en conjunt o incorporant en projectes concrets la participació individual o col·lectiva d’alguns membres.

 

  • Xarxa de Foment de l’Ocupació: engloba a les diferents entitats i empreses de l’àmbit sociolaboral que treballen al Districte. La convoca el districte d’Horta-Guinardó i actualment es reuneix un parell o tres vegades l’any.
  • Taula tècnica sectorial de Comerç: instrument de participació i debat en l’àmbit de comerç, conformat principalment per les associacions, federacions i eixos comercials del territori. Es reuneixen amb una periodicitat trimestral.
  • Espais de diàleg amb empreses del Districte: de nova creació, aquests espais estan concebuts com espais de relació directa amb les empreses. Està previst que treballin conjuntament empreses i operadors públics i privats, restant per determinar l’operativa concreta de funcionament.

Plenària de seguiment del PDE

Un cop l’any hi haurà una sessió de rendició de comptes per a totes les entitats i veïns i veïnes del Districte que vulguin fer un seguiment del PDE.