Línia estratègica

02

Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

El coneixement i l’anàlisi de la realitat socioeconòmica del territori esdevé cabdal per plantejar mesures de promoció i desenvolupament econòmic, sostenibles i de qualitat.

Aquest Pla compta amb una anàlisi socioeconòmica exhaustiva que ens ha permès obtenir una fotografia del Districte que, al mateix temps, ens han facilitat definir la visió de futur, ja que incorpora què cal revertir, què cal potenciar i quins col·lectius establim com a prioritaris.

A nivell de planificació és important actualitzar les dades i, si es pot, ampliar les que han fonamentat les intervencions plantejades. Fonamentar l’acció de l’Administració pública i les entitats i col·lectius ciutadans sobre el coneixement acurat de la realitat garanteix la seva efectivitat i eficiència, tot focalitzant els esforços en aquelles problemàtiques efectivament existents i urgents, dimensionades en la seva magnitud concreta segons les xifres i no les percepcions o rellevància mediàtica.

El desenvolupament econòmic dels territoris es pot dur a terme de diverses maneres. Si es pretén que sigui sostenible a nivell social, ambiental i econòmic, cal que es tinguin uns alts nivells d’autonomia i independència dels esdeveniments externs, és a dir, dels embats de l’economia financera i esdeveniments macroeconòmics.
            
Cal que aquesta activitat econòmica sigui capaç de generar llocs de treball per a la població local que siguin estables i permetin desenvolupar projectes vitals autònoms i reeixits, així com impactes positius en el territori i les comunitats que li són properes. Al mateix temps, l’impuls econòmic contemporani no es pot deslligar de les concepcions de sostenibilitat ambiental.

Cal, doncs, generar un tipus d’activitat econòmica sostenible a diversos nivells, de caràcter endogen i diversificada per augmentar-ne la resiliència davant les eventualitats econòmiques.

Actualització anual de la diagnosi que conté aquest Pla

2018

Mesura plurianual 2019-2022

Realització i explotació d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al territori

2018

Mesura anual 2018

Creació d’un coworking amb retorn social al territori i altres accions per a la dinamització de locals buits

2018

Mesura plurianual 2019-2022

Increment de l’atenció a iniciatives socioeconòmiques del Districte

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Suport financer a projectes que impulsin l’economia del Districte i dels seus barris

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Creació d’espais de diàleg amb empreses del Districte

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Descentralització d’esdeveniments de ciutat vinculats a la promoció socioeconòmica on Horta-Guinardó incorpori un valor afegit

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.