Mesura

01.1

Actualització i anàlisi de l'inventari d'establiments comercials del Districte

Progrés 1

2018

Mesura plurianual 2018-2022

L’inventari d’establiments comercials recull tots els establiments comercials i també locals
buits del Districte. Aquesta és una eina que pot ser d’utilitat a diversos agents del territori que treballen en la dinamització econòmica, comercial o la inserció laboral. També pot esdevenir un recurs pràctic per a persones que volen impulsar projectes d’emprenedoria, així com els mateixos comerços i empreses, entre altres possibles. Per tal que sigui d’utilitat cal que aquest cens estigui actualitzat. Aquest Pla establirà un sistema que permeti l’actualització bianual d’aquest cens i procurarà que la seva utilitat per als diversos agents econòmics es mantingui en el temps. La complexitat i el volum de recursos que implica la realització d’un cens com aquest, i la periodicitat mitjana de rotació dels negocis, fa que no sigui pertinent una actualització més freqüent de la que es planteja.


Aquest cens actualitzat ha de permetre, entre d’altres, determinar el tipus d’activitat que s’hi desenvolupa ( ns ara majoritàriament comercial o de serveis, en una proporció molt similar a la de la resta de la ciutat) o el percentatge de locals buits sobre el total d’establiments (el 26,5% amb les darreres dades). Una informació que estarà disponible en fonts obertes, que possibilitarà consultes a dos nivells –barri i districte– i que facilitarà el disseny d’accions de reforç del comerç i serveis de proximitat o de creació de nova activitat econòmica, tant per part de l’Administració com d’entitats i altres iniciatives vinculades a la dinamització econòmica i laboral. Els resultats d’aquest cens es difondran a partir de mètodes de caire tradicional, però també altres iniciatives de major impacte visual per als territoris a   i efecte d’augmentar la consciència veïnal.


En aquesta línia, des del districte d’Horta-Guinardó s’han fet diferents actuacions ad hoc a nivell de barri:

  • El gener de 2017 es va presentar la diagnosi del Mercat del Guinardó i el seu entorn. Aquesta diagnosi ha permès de nir el Pla de Dinamització Comercial del Guinardó.
  • Durant el 2017, davant la necessitat mostrada pel veïnat de conèixer quins negocis es mantindrien oberts durant el mes d’agost, s’ha fet també l’anàlisi del teixit comercial al barri de Montbau amb diferents objectius, entre els quals trobem el suport a la seva visualització per a la detecció de necessitats, serveis que estan oferint i donar a conèixer serveis de l’Administració al seu abast. A partir d’aquesta anàlisi, on es van visitar els diferents comerços, s’ha detectat la voluntat de pertànyer a una associació de comerciants.