Mesura

02.1

Actualització anual de la diagnosi que conté aquest Pla

Progres 0

2018

Mesura plurianual 2019-2022

Aquest PDE ha estat elaborat per donar resposta a la realitat social i econòmica del districte d’Horta- Guinardó. Entre altres fonts d’informació, com poden ser les persones que viuen i treballen al Districte i estan vinculades a la seva realitat, la diagnosi que conté aquest document fonamenta l’acció de Barcelona Activa –de forma conjunta amb altres actors del territori–. Aquesta diagnosi no ha estat creada només sobre la base d’indicadors, sinó que les sessions de participació dutes a terme també han nodrit aquest document d’apreciacions de caire qualitatiu arrelades a la realitat local. És aquesta combinació de fonts d’informació la que permet articular un relat coherent entre realitat i acció.


Aquest Pla es planteja actualitzar de forma anual la diagnosi per tal de poder copsar els canvis en la realitat del Districte. A més, aquesta actualització ha de permetre dur a terme el seguiment de les accions del Pla i el seu impacte, tot i que les relacions causals entre accions del Pla i canvi en els indicadors siguin de difícil determinació. L’actualització de la diagnosi ha de permetre, en un Pla flexible, adaptar-ne les accions als canvis que es puguin produir en matèria socioeconòmica a Horta- Guinardó i reaccionar als canvis i dinàmiques macroeconòmiques.