Mesura

02.2

Realització i explotació d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al territori

Progres 5

2018

Mesura anual 2018

Per tal de poder dur a terme una actuació eficient i efectiva per a la dinamització econòmica dels barris del Districte, és clau poder conèixer-ne la seva realitat i establir les necessitats del veïnat pel que fa a oferta i demanda de béns i serveis. Això permetrà fomentar l’emprenedoria o instal·lació de negocis complementaris que reforcin l’oferta comercial i de serveis dels barris.


A partir del cens de comerç, de la diagnosi socioeconòmica del Districte presentada, així com de la diagnosi del mercat del Guinardó i entorns, es van detectar dues zones clau amb un elevat nombre de locals buits que han estat objecte d’aquests estudis: el barri de la Teixonera, on els locals buits representen un 46,8% dels establiments en planta baixa (20,3 punts per sobre de la mitjana del Districte) i el del Guinardó, amb un 33,5% de locals buits.


Tanmateix, i a partir de la voluntat del Districte de convertir uns locals buits del Patronat Municipal de l’Habitatge ubicats a l’Avinguda de l’Estatut en un espai de cotreball, s’ha considerat prioritària una nova zona que inclou els barris de la Clota i Horta, es tracta de la zona dels voltants de l’Avinguda de l’Estatut. La idea de fer aquí l’estudi és poder contribuir a l’atracció de persones, empreses, etc. a partir de necessitats i oportunitats detectades.


El resultat concret d’aquests estudis ha de ser la definició de 5 models de negoci potencialment viables en aquests barris i zona. A partir d’aquests resultats, es buscarà aplicar incentius per promoure l’activitat econòmica en aquestes zones.

Una altra línia d’estudi que cal explorar pot ser la potencialitat que suposen les persones que visiten el Districte per motius universitaris, sanitaris i esportius amb relació a les seves demandes i com aquestes es cobreixen o es podrien cobrir.