Mesura

02.3

Creació d’un coworking amb retorn social al territori i altres accions per a la dinamització de locals buits

Progres 0

2018

Mesura plurianual 2019-2022

A nivell de locals públics es treballarà per promoure la instal·lació d’espais de cotreball.

Els espais de cotreball presenten un seguit de beneficis tangibles per a les persones autoocupades o que estan en estats inicials de projectes d’emprenedoria col·lectiva. Suposen reduir els costos fixos respecte al lloguer d’un espai, ja que es comparteixen les despeses, alhora que presenten avantatges respecte treballar a casa en termes de serveis i equipaments. A banda d’aquest aspecte més material, els espais de cotreball permeten la interacció amb altres professionals del mateix camp o similars, crear xarxa i sinergies i potenciar les capacitats individuals a través de la cooperació.

En aquesta línia, s’està treballant la possibilitat d’instal·lar un espai de cotreball de retorn social al Districte en un conjunt de locals buits del Patronat Municipal de l’Habitatge ubicats a l’Avinguda de l’Estatut, on col·lectius prioritaris d’aquest PDE i la resta de ciutadania puguin engegar projectes socioeconòmics. El retorn social a grans trets consistirà en què les persones que treballin a l’espai hauran de donar suport a projectes i/o iniciatives del territori per contribuir al seu desenvolupament.

L’activació de locals buits és una estratègia que cal desenvolupar atesa la seva importància en diversos àmbits. Ja hem fet menció anteriorment del cercle viciós que representa la desertització comercial dels carrers, per tant, activar els diversos locals buits és una manera de fer front a aquest cercle i revertir-lo. A més, els locals buits representen un actiu que, de no ser aprofitats, implicarien un malbaratament dels recursos del territori. Finalment, si es pretén dur a terme un desenvolupament sostenible, cal que s’aprofitin els recursos existents per allargar la seva vida útil i que no esdevinguin un “residu” a mesura que es van degradant els locals i els entorns. En aquesta línia, s’exploraran vies per fomentar la instal·lació de negocis en locals buits de zones d’alta concentració a través d’ajuts i/o maneres innovadores d’apropament als propietaris dels locals.

Aquesta mesura està directament relacionada amb els estudis d’oferta i demanda comercial així com amb els d’atractivitat d’instal·lació empresarial i comercial, recollits a la mesura 2.2, a fi i efecte de promoure la instal·lació d’activitat econòmica complementària a la ja existent als territoris.


 

Què estem fent

27/07/2017 - 12:02

Persianes amunt!

Catorze locals municipals que avui estan buits i en desús s'adjudicaran mitjançant un concurs públic perquè els ocupin nous comerços de proximitat a fi de reduir el monocultiu econòmic al voltant de l'oci i la restauració i combatre la gentrificació. Vuit d'aquests baixos de protecció oficial es dinamitzaran aquest mateix 2017 i en l'adjudicació prevaldrà el tipus d'activitat que s'hi vol desenvolupar.