Mesura

02.6

Creació d’espais de diàleg amb empreses del Districte

Progrés 1

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Amb la creació d’aquests espais, es continua la línia de treball amb empreses iniciada durant el 2017. Durant l’últim trimestre es van convocar quatre empreses del Districte a la xarxa de foment de l’ocupació per conèixer les entitats del Districte i treballar de manera coordinada en matèria de contractació laboral.

La idea d’aquests espais és, per una banda, tenir un contacte directe amb les empreses per tal de poder donar una millor resposta a les seves necessitats i interessos i, per una altra banda, fomentar els espais de trobada entre empreses i operadors públics i privats per tal de generar sinergies i poder tenir estratègies conjuntes.

En aquest sentit, durant el 2018 s’iniciarà la proposta de creació d’una taula d’empreses i operadors públics i privats dels sectors de la salut i l’esport del Districte on es treballarà, entre d’altres, la promoció del Districte i les seves empreses i entitats.

Pel que fa a la relació directa amb empreses, es valoraran estratègies i possibles línies de treball amb elles amb els següents àmbits de treball com a punt de sortida.

1. Ocupació

En aquest àmbit, es procedirà a acompanyar a les empreses en la definició de perfils professionals que puguin necessitar per donar resposta a través del servei d’intermediació de Barcelona Activa o a través de la definició de formacions específiques, tenint en compte en tot moment la perspectiva de gènere.

En aquesta línia, i per tal de promoure la contractació laboral de proximitat, es posarà a disposició de les empreses el Protocol d’Ocupació Territorial (definit a la mesura 3.5). En aquest sentit, la subvenció “Bona Feina, Barcelona!” incorpora la consideració de col·lectiu prioritari a persones que viuen en els barris de Pla de Barris.

2. Recursos al seu abast

En aquest sentit, és important poder detectar necessitats i oportunitats que puguin ser acompanyades des de l’Administració o altres serveis. Tanmateix, es treballarà per a la promoció de la igualtat de gènere a les empreses, a través, per exemple, de sessions informatives i formatives sobre igualtat de gènere en l’organització: igualtat salarial, protocols d’assetjament sexual, mesures de conciliació i corresponsabilitat, etc.

A nivell de recursos, es contemplen els que poden ser útils per millorar la seva competitivitat, informant també sobre els seus drets i obligacions, com la LISMI:

  • Programes o serves específics per a empreses que es desenvolupen en clau ciutat.
  • Subvencions o altres tipus d’ajuts en matèria de contractació laboral.

Una iniciativa que es posarà en marxa per a les empreses, i també per a possibles emprenedors i emprenedores del Districte, és el Protocol de Benvinguda al Districte per a empreses i altres iniciatives econòmiques, consistent en l’inici d’una carpeta de benvinguda a noves iniciatives socioeconòmiques al Districte: es treballarà per fer una carpeta amb diferents materials d’interès per a noves iniciatives: associacions existents al Districte, servei d’intermediació laboral, informació sobre les diferents entitats presents al Districte que formen part de la Xarxa de Foment de l’Ocupació, informació que s’anirà actualitzant sobre diferents programes i serveis, subvencions, etc.

La idea és que aquesta carpeta estigui disponible a llicències del Districte per tal que estigui a disposició de qualsevol persona que vulgui instal·lar-se al Districte.

Paral·lelament, es treballarà per elaborar un material comunicatiu per facilitar informació sobre com obrir un negoci al Districte.

3. Relació amb el territori

Espais de trobada entre aquesta xarxa d’empreses i la Xarxa per al Foment de l’Ocupació per tal que les empreses ordinàries i les entitats i empreses d’inserció puguin treballar plegades per al foment de l‘ocupació a partir de conjugar necessitats i recursos d’uns i altres en termes laborals, ocupacionals, formatius, entre d’altres.