Mesura

03.2

Elaboració d’estudis específics sobre determinades activitats o problemàtiques sobre les quals manca informació

Progres 5

2018

Mesura plurianual 2018-2022

La formació és un dels factors més determinants a l’hora de definir les trajectòries laborals de les persones i, sobretot, les capacitats de reinserció laboral. La formació professionalitzadora representa un actiu molt important per a les persones que han de protagonitzar itineraris d’inserció. A més, la formació en competències transversals, incloses les TIC, és del tot necessària per millorar capacitats i habilitats per desenvolupar ocupacions en qualsevol sector d’activitat. Es treballarà perquè el veïnat millori les seves competències transversals i es capacitin preferentment en sectors professionals que aquest PDE marca com a prioritaris (punt 2.2.2). Els recursos que es posen a disposició de la ciutadania són:

  • Formació professionalitzadora /formació ocupacional amb pràctiques:

En el marc del Pla de Barris, durant el 2017 s’han començat a desenvolupar programes d’inserció que incorporen formació professionalitzadora a través d’entitats del territori. És el cas del projecte “Creant ocupació a Sant Genís dels Agudells i la Teixonera”, impulsat pel Pla de Barris, juntament amb la Fundació ARED, adreçat a les veïnes i als veïns dels barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera en situació d’atur o precarietat laboral. Es tracta d’un projecte que facilita l’accés a l’ocupació mitjançant l’establiment d’itineraris de formació i inserció, que combinen diferents actuacions, com informació, orientació, assessorament i accions formatives.

Aquest projecte contempla específicament 2 cursos amb certificat de professionalitat, que persegueixen professionalitzar el sector i donar sortida professional a persones del territori en els sectors de les cures i l’hostaleria:

  1. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
  2. Operacions bàsiques de servei d’àpats (càtering).
  • Formació en competències transversals (treball en equip, comunicació, ús de les TIC):

Pel que fa a la formació TIC, des de Barcelona Activa es pretén impulsar una oferta formativa per arribar a cada punt de la ciutat i reforçar l’atenció en aquells col·lectius o territoris més vulnerables digitalment. Es tracta del projecte Antenes Cibernàrium, que pretén acostar la tecnologia al dia a dia de la gent per combatre l’escletxa digital, a través d’accions que busquen apoderar digitalment a la ciutadania per tal que coneguin les eines tecnològiques que tenen al seu abast i en facin un ús quotidià per a les gestions del dia a dia. Crear una “consciència TIC”.


Aquesta estratègia es troba dins del marc del Pla Barcelona Ciutat Digital i compta amb el suport de diferents entitats públiques, com ara la Xarxa de Biblioteques (on es desenvolupa Antenes Cibernàrium) o el Consorci d’Educació de Barcelona, així com del teixit econòmic de la ciutat.

  • Formació d’impacte comunitari:

És a dir, iniciatives que repercuteixen en la comunitat amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones que hi participen alhora que es contribueix a la cohesió social del seu entorn territorial.

Pel que fa als equipaments disponibles per a aquest tipus d’accions, Ca n’Andalet és el centre de referència a nivell de ciutat per a la formació i l’ocupació i està ubicat a Horta- Guinardó.