Mesura

03.4

Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat

Progres 2

2018

Mesura plurianual 2018-2022

La població jove és un dels perfils que més pateix la precarització del mercat laboral, tal com hem apuntat en l’apartat 2.2.3. No només presenta unes taxes d’atur més elevades que qualsevol altre col·lectiu, sinó que les ocupacions d’alta estacionalitat són dutes a terme per joves, en molts casos. Si bé és cert que molts ho combinen amb estudis, els que són població activa al llarg de l’any també es veuen afectats per aquesta realitat. A banda, la població jove presenta un major desconeixement de la legislació laboral, per la qual cosa estan subjectes a una major probabilitat de vulneració dels seus drets laborals.


Com a marc de referència, es disposa del Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016- 2020 (PFOJQ), que té com a missió promoure l’ocupació juvenil de 16 a 29 anys per tal de reduir els desequilibris territorials i les desigualtats de gènere existents, i que cerca fomentar la capacitació professional i la millora competencial dels i les joves tot vetllant per unes condicions laborals dignes.


Algunes de les accions que es duran a terme per al foment de l’ocupació juvenil són:

  • Millora dels perfils professionals dels joves aprofitant els recursos existents i fent difusió dels programes i serveis i procurant evitar la masculinització o feminització dels sectors professionals.
  • Accions d’acompanyament a les persones joves en la recerca de la seva primera feina un cop han acabat l’etapa formativa.
  • Per tal de facilitar la transició escola-treball i fomentar l’ocupació de qualitat, es planteja reforçar el treball conjunt amb escoles i universitats, ja que la formació i l’especialització són elements que afavoreixen insercions de major qualitat.
  • Foment de l’autoocupació entre les persones joves com a una alternativa laboral més. Per tant, incorporar elements relacionats amb les diferents maneres d’emprendre en escoles i instituts serà una forma perquè els i les joves es familiaritzin amb aquesta opció laboral.

 

Per tal d’emprendre les accions i procurar que responguin a les necessitats de les persones joves del territori, aquest Pla comptarà amb el Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó per a possibles noves línies de treball conjunt.