Mesura

03.6

Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat

Progres 5

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Les persones amb més dificultats d’accés al mercat laboral, ja sigui per col·lectiu o per lloc de residència, comptaran amb suport a la contractació a través d’ajuts a la contractació com el programa “Bona Feina, Barcelona!", que està a disposició de les empreses que generen ocupació de qualitat. Es poden acollir a aquesta subvenció empreses que contractin persones en situació d’atur empadronades a la ciutat de Barcelona de certs col·lectius i/o que visquin en territoris d’actuació definits com a preferents.