Mesura

04.3

Impuls de la RSC a empreses del Districte

Progrés 1

2018

Mesura plurianual 2019-2022

Es treballarà per acompanyar les empreses per tal que incorporin la responsabilitat social corporativa.

En aquest sentit, es promouran accions de divulgació i sensibilització envers el bon govern corporatiu, amb especial incidència en els temes de relació amb l’entorn, condicions laborals i igualtat de gènere: igualtat salarial, protocols d’assetjament sexual, mesures de conciliació i corresponsabilitat, etc.

Durant l’últim trimestre de 2017, des de Barcelona Activa es va llançar el Programa Empreses responsables de Barcelona, adreçat a empreses que vulguin estructurar la seva responsabilitat cap a la societat i aprendre a valorar el seu model d’empresa responsable. Va ser una prova pilot en la qual van participar 15 empreses de la ciutat, de les quals una pertany al districte d’Horta-Guinardó.

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.