Mesura

05.2

Impuls a la Xarxa de Foment de l’Ocupació d’Horta-Guinardó, així com altres xarxes que puguin sorgir de promoció de l’ocupació als diferents barris del Districte

Progres 5

2018

Mesura plurianual 2018-2022
 

Per tal de coordinar esforços i assolir més fites i de manera més sostenible en matèria d’ocupació, és imprescindible donar impuls i suport a la creació de xarxes que aglutinin entitats d’orientació laboral i desenvolupament socioeconòmic, així com xarxes empresarials i altres actors econòmics rellevants. Des d’aquest Pla es pretén impulsar la Xarxa de Foment de l’Ocupació d’Horta-Guinardó.

Anteriorment ja s’ha afirmat que s’impulsarà la creació d’una Taula d’empreses que permeti aglutinar les empreses ordinàries i que, al mateix temps, esdevingui un interlocutor que entri en dinàmiques de coordinació i complementarietat amb la Xarxa de Foment de l’Ocupació. En aquesta línia, es fomentaran els espais de trobada per tal que les empreses ordinàries i les empreses d’inserció puguin treballar plegades per al foment de l‘ocupació a partir de conjugar necessitats i recursos d’uns i altres en termes laborals, ocupacionals, formatius, entre d’altres. Per una altra banda, s’explorarà la possibilitat d’incorporar serveis públics treballant directament o indirecta en l’àmbit de la inserció i la formació laboral per tenir una xarxa que els englobi, juntament amb les entitats que actualment en formen part.