Mesura

06.1

Contractació pública responsable amb clàusules socials i mediambientals

Progres 5

2018

Mesura plurianual 2018-2022

Entre les accions de millora desenvolupades el 2017, dues estan relacionades amb la potenciació d’una compra pública responsable per part del Districte:

  • Realitzar un catàleg on es recullin de forma homogènia els requisits de contractació.
  • Incloure clàusules en els contractes per fomentar que les empreses promocionin els valors ètics, ecològics i culturals mitjançant campanyes.

El grup de treball constituït per desenvolupar aquests dos projectes va analitzar els diferents tipus de contractacions que realitza el Districte per tal d’ identificar clàusules tipus: ambientals, socials, laborals... que cal incorporar als plecs de contractació.

El resultat obtingut ha estat l’elaboració d’una guia pràctica d’ús intern que ajudi a avançar en aquesta línia, cap a una contractació del Districte més social, sostenible i transformadora:

Compendi per a la contractació responsable: recull de clàusules tipus per promoure una contractació pública més social, sostenible i transformadora.
Sense oblidar evidentment que l’Ajuntament de Barcelona té dues eines bàsiques per incorporar criteris de compra orientats al bé comú, el decret de contractació pública i sostenible: aprovat el passat 28 d’abril de 2017 que inclou dues guies per avançar cap a una contractació pública més social i més ambiental:

  1. Guia de contractació pública social
  2. Guia de contractació pública ambiental

Així com un seguit d’instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat.
Seguint en aquesta línia de contractació responsable, es proposa fer el seguiment de l’aplicació d’aquestes clàusules i tirar endavant el 2018 els projectes:

Auditar els resultats dels contractes segons els requisits marcats als plecs.
Fer un seguiment de l’acompliment de les clàusules en matèria de sostenibilitat demanades a les empreses i persones proveïdores en els plecs de condicions.