Mesura

07.1

Promoció de nova Economia Social i Solidària

Progres 5

2018

Mesura plurianual 2018-2022

La realitat i els beneficis de l’ESS són cada cop més coneguts per la ciutadania. En part, gràcies a la seva emergència com a alternativa viable arran de la crisi econòmica i, en part, gràcies a l’impuls que s’està fent des de l’Ajuntament de Barcelona arran de la creació del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum.


Malgrat això, l’ESS es troba lluny de ser un marc de realització d’iniciatives socioempresarials conegut i reconegut per tothom com una opció d’emprenedoria contemplada en igualtat de condicions pel que fa a la creació d’empreses mercantils.


Per promoure nova activitat d’ESS, el Pla proposa una doble mesura que incideix en la importància no només d’allò que cal difondre i fomentar, sinó també en com cal fer-ho. D’una banda, es treballarà per donar a conèixer l’Economia Social i Solidària entre els veïns i les veïnes d’Horta-Guinardó, especialment entre les persones que es plantegin desenvolupar una activitat socioempresarial, al mateix temps que s’impulsarà la creació i acompanyament d’iniciatives que ja operin amb els principis i valors d’aquest model. I per l’altra banda, per aconseguir aquests objectius, es treballarà en col·laboració i complementarietat amb el teixit comunitari i social del territori.


En el marc del Pla de Barris i coordinat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, s’han executat dues accions als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. D’una banda, l’exploració en el sector de les cures i la continuació, segons el resultat d’aquesta exploració, del programa a mida, un programa formatiu en emprenedoria social i col·lectiva. I per l’altra, el pilot del servei itinerant d’assessorament de projectes d’Economia Social i Solidària, precisament per acostar els serveis d’assessorament de l’Economia Social i Solidària a aquests barris.


En el marc del foment sociocomunitari de l’Economia Social i Solidària, es continuarà donant suport a les iniciatives socioempresarials i comunitàries. A aquest efecte, s’acompanyaran d’altres iniciatives segons evolucioni la dinàmica sociocomunitària, per cercar igualment la coordinació entre les diferents entitats que treballen en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.


Des del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum i des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, amb l’objectiu de donar suport a la generació de
noves iniciatives, es convoquen subvencions anuals, fet que també es considera una mesura per promoure la nova Economia Social i Solidària a través de les entitats existents i els seus projectes.