Crea Feina Plus Barcelona 2023

dimarts, 16. maig 2023 - 11:12

OCUPACIÓ. Es posa en marxa un nou programa d’ajuts a la contractació

Es posa en marxa un nou programa d’ajuts a la contractació

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa un nou programa d’ajuts a la contractació per tal de fomentar la contractació de persones en situació d’atur, residents a la ciutat de Barcelona, incloses en algun dels col·lectius amb especials dificultats per trobar feina.

En l’actual edició, les empreses i persones treballadores autònomes podeu rebre ajuts de 5.000 euros per cada nou contracte de joves (menors de 30 anys), dones i majors de 45 anys, amb un plus de 1.000 euros si la contractació és d’alguna persona en situació d’atur de llarga durada.

A més, l’ajut pot arribar fins a 8.000 euros si la contractació es destina a col·lectius en situació de risc o vulnerabilitat (persones amb diversitat funcional, persones refugiades, joves tutelats, etc.).

En tots els casos, la persona contractada ha d’estar a l’atur i empadronada a la ciutat de Barcelona, i pertànyer a algun dels col·lectius indicats. Els contractes han de ser indefinits o d’un mínim de sis mesos i a jornada completa o parcial segons col·lectiu de la persona treballadora contractada (veure col·lectius).

Per poder sol·licitar els ajuts , l’empresa ha de complir els següents requisits:

  • Tenir com a mínim un centre de treball a l’àrea metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
  • Desenvolupar la seva activitat des de fa més de sis mesos.
  • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • No estar afectada actualment per processos de regulació d’ocupació, incloent-hi els temporals.
  • Subscriure i formalitzar un contracte laboral indefinit i a jornada completa en casos de contractació de joves, dones i majors de 45 anys. La contractació també podrà ser d’un mínim de 6 mesos per a la resta de col·lectius (persones en situació d’atur de llarga durada i persones en risc d’exclusió social acreditat).
  • Les contractacions seran a jornada completa, excepte en els casos de risc d’exclusió, que també es contemplen jornades parcials.
  • Es contemplen els contractes des de l’1 de gener de 2023 i que continuïn en vigor en el moment de la sol·licitud.

Cal tenir en compte que el màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa organització és de 10 i que el nombre de persones treballadores amb subvenció no podrà superar la plantilla que tenies prèviament.

El termini per presentar les sol·licituds comença el 10 de maig i finalitza el 3 de novembre de 2023.

Per veure com presentar la sol·licitud i per a més informació consulteu el següent enllaç.