Els Plans de Desenvolupament Econòmic són instruments de política pública que, a diferència d’altres intervencions de desenvolupament local de l’Administració, no es defineixen en funció d’unes partides pressupostàries prèviament establertes.


En tot cas, l’anàlisi dels recursos econòmics sí que permet establir que amb caràcter anual el Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó comptarà amb un pressupost inicial mínim d’1.250.000 €, i així continuarà durant els cinc anys d’execució. En aquest pressupost s’inclouen les actuacions d’activació econòmica del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.


En aquesta anàlisi cal tenir present que el Pla el formen tant les mesures específicament dissenyades i que podríem anomenar de nova creació, com les que ja existeixen i que en el marc del Pla s’ampliaran o reforçaran, així com també les intervencions territorialitzades de diversos operadors municipals que el Pla integra per la seva vocació d’espai comú d’aterratge de la dinamització del desenvolupament local del districte d’Horta-Guinardó.


Aquest és el cas de l’eix d’activació econòmica del Pla de Barris que coordina Barcelona Activa (per delegació de Foment de Ciutat que és qui lidera aquesta intervenció) i que per aquesta lògica d’integració les seves actuacions queden recollides en l’actual document.


En conseqüència, per tal que el Pla pugui tenir el rol d’agregar i fer de tractor de totes les actuacions que, al llarg de cinc anys de vigència del Pla, es considerin potencialitats que cal incorporar, cal un marc d’acció flexible i viu. És per això que es parla de pressupost inicial mínim i, per tant, quan els requeriments econòmics de les accions proposades demandin sobrepassar el pressupost anual, es treballarà per aconseguir finançament addicional, ja sigui en el marc pressupostari municipal o altres fonts de finançament. Alhora, se sumarà al pressupost la part amb la qual contribueixi el conjunt d’operadors públics i actors econòmics del territori per a l’execució completa o parcial de les mesures.


Pel que fa a la rendició de comptes anual del seguiment i avaluació de les mesures, se n’inclourà la seva quantificació econòmica per definir el cost final del Pla en cada anualitat.


A més dels recursos estrictament econòmics, el Pla de Desenvolupament Econòmic comptarà amb un equip tècnic dedicat a l’impuls i coordinació de les seves mesures. Aquest equip tècnic dedicat el conforma l’equip tècnic de la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa al districte d’Horta-Guinardó i l’equip tècnic i directiu del districte d’Horta-Guinardó.