La primera licitació de l’IMI a través de la nova plataforma de contractació electrònica

Contractació. Es convoca la licitació de serveis de desenvolupament i implantació del sistema de gestió dels expedients de Bústia Ètica amb mesures de contractació pública sostenible.

El passat 26 de juliol l’IMI va publicar la primera licitació a través de la nova plataforma. El període de presentació d’ofertes acaba el 6 de setembre del 2019 a les 13.00 hores.

Aquesta nova plataforma de contractació electrònica es troba a disposició de totes les empreses licitadores i serà l’única via per poder participar en les licitacions de l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, tal com preveu la llei de contractes del sector públic.

L’objectiu és que els tràmits de presentació d’ofertes electròniques, obertura de sobres electrònics, taules de valoració, etcètera, fins a la formalització del contracte, es duguin a terme a través d’aquesta plataforma.

Back to top