Nova plataforma de licitacions electròniques

Serà l’única via per poder participar en les licitacions de l’Ajuntament de Barcelona.

L’objectiu és que els tràmits de presentació d’ofertes electròniques, obertura de sobres electrònics, taules de valoració, etcètera, fins a la formalització del contracte, es duguin a terme a través d’aquesta plataforma.

Aquesta nova plataforma de contractació electrònica es troba a disposició de totes les empreses licitadores i serà l’única via per poder participar en les licitacions de l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, tal com preveu la llei de contractació.

Abans que s’implanti de manera definitiva, es farà una prova pilot d’un mes, aproximadament, en determinats contractes de cinc àrees i entitats de l’Ajuntament, i l’IMI en serà un d’ells. Els contractes que es troben en aquesta prova pilot s’indicaran als mateixos plecs de clàusules administratives particulars i a l’anunci de la licitació.

Per conèixer la nova plataforma de contractació electrònica, el pròxim 24 de maig, de 12.00 h a 14.00 hores, es farà una sessió formativa en línia.  Us hi podeu inscriure en aquest enllaç.

Més informació

Back to top