Pla de la Ciutat

La missió de Pla de la Ciutat és liderar i gestionar les tasques d'actualització i de manteniment de la cartografia, geodèsia i les adreces de la ciutat, per tal de divulgar els seus serveis, productes i coneixement en els àmbits municipals, administració pública, professional i ciutadania.

Les seves funcions són:

Impulsar l'actualització i el manteniment de la Cartografia Topogràfica i els productes que se'n derivin, els quals donen suport a l'establiment de cartografies temàtiques i censos territorials.

Gestionar i millorar la infraestructura física i tecnològica de la Xarxa Topogràfica, en el marc del Servei de Posicionament Integrat de Catalunya, que dóna suport a l'actualització de la cartografia topogràfica.

Georeferenciació de l'espai privat, determinant els criteris i executant, si s'escau, l'assignació d'adreça en finques, portals, immobles i locals.

Georeferenciació de l'espai públic mitjançant la definició i actualització del graf, polígons i tot allò que permeti la ubicació i codificació dels elements i ocupacions.

Gestionar les bases de dades relatives a la toponímia, nomenclàtor i adreces de la ciutat, establint i mantenint la retolació del topònim i de l'adreça en la cartografia de la ciutat

Gestionar, mantenir i difondre la IDE (Infraestructura de dades Espacials) de l'Ajuntament de Barcelona, alhora que col·laborar amb l'IDEC per millorar de manera permanent aquesta infraestructura.

Suport tècnic a la delimitació de les divisions administratives i del terme municipal, mitjançant la producció cartogràfica, elaboració de propostes d'informes i reunions amb altres ens locals i amb la Generalitat.

Col·laborar amb els òrgans de l'Administració amb competències de caràcter cartogràfic i d'informació geogràfica i representar a l'Ajuntament en la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, participant en els seus grups de treball.

Publicar i difondre productes i serveis cartogràfics i d'informació geogràfica; així com fomentar i promoure els serveis cartogràfics i d'informació geogràfica d'aquest Ajuntament.

Des d 1995 el Departament de Pla de la Ciutat, organicament, forma part de la Direcció d'Operacions i Sistemes de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, tot i que té una llarga història que arrenca l’any 1925 (podeu consultar la seva història a la Viquipèdia)

 

infografia pla de ciutat

 

Productes i serveis

La funció de Pla de la Ciutat a l’Ajuntament de Barcelona, consisteix en la publicació i difusió dels productes cartogràfics i d’informació geogràfica elaborats pels diferents serveis municipals. Al lloc web barcelona.cat hi han els serveis d’accés i descàrrega  a la cartografia base del Mapa Topogràfic Municipal, a altres mapes elaborats a partir de la cartografia base com el Plànol BCN i a dades elaborades sobre la cartografia base com les adreces, límits administratius, parcel·lari municipal, urbanisme i d’altres sectorials.

Relació dels serveis que formen part de la Infraestructura de Dades Espacials, competència del Departament del Pla de la Ciutat de l'IMI:

Punt d’Informació Cartogràfica de Barcelona (BCN PIC)

Producció ràpida en format PDF de plànols topogràfics, urbanístics i de parcel·lari a partir d’una adreça i en diferents escales d’impressió. No s’ofereix servei d'impressió, encara que es facilita l'accés a la informació digital en diferents formats. Les impressions són vàlides a efectes informatius.

Geoportal de l'Ajuntament de Barcelona

Ofereix a les persones usuàries l’accés a una sèrie de recursos i serveis basats en mapes i informació geogràfica. Permet el descobriment, l'accés i la visualització de les dades geo-espacials, utilitzant un navegador estàndard, i possibilita la integració, la interoperabilitat i l'intercanvi d'informació entre les diverses institucions, col·lectius professionals, empreses de serveis i la ciutadania en general.

Web de Descàrregues de Cartografia de l’Ajuntamentde Barcelona (CartoBCN)

Es la pàgina web de descàrregues de la cartogràfica i dades geogràfiques municipals en diferents formats de CAD i GIS (Geopackage, Dgn, GeoPDF, ...). També permet la possibilitat de poder seleccionar els productes entre vigents o històrics.

Relació dels serveis més representatius de competència d’altres departaments municipals:

Plànol BCN

Ofereix informació geo-localitzada d’adreces, serveis i equipaments de la ciutat a sobre del Mapa Topogràfic Municipal elaborat pel Departament del Pla de la Ciutat.

Portal d’Informació Urbanística BCN

Facilita la consulta de la informació urbanística integrant en un sol espai els continguts de planejament, qualificacions i convenis, el patrimoni arquitectònic, la gestió urbanística i el plànol urbanístic. El plànol urbanístic s’ha refós sobre el Mapa Topogràfic i el Parcel·lari Municipal elaborat pel Departament del Pla de la Ciutat.

 

Tràmits i consultes

Informe de numeració postal

+

Tràmit que permet demanar un informe de l’adreça o adreces assignades als accessos de l’obra nova o de la transformació de les edificacions existents.

Informes, certificats de canvi de nom i/o numeració de carrer

+

Tràmit que permet demanar un document que certifiqui el canvi de nom d'un carrer o de numeració d'una finca.

Problemes amb l'adreça urbanística de l'emplaçament

+

Incidències relacionades amb l'adreça urbanística de l'emplaçament (tipus via i/o carrer i/o número), respecte a si l'adreça urbanística no existeix al sistema, o bé es incompleta.

Problemes entre la referència cadastral i l'adreça

+

Incidències relacionades entre la referència cadastral i l'adreça urbanística de l'emplaçament, respecte a si la referència no existeix al sistema, o l'escala i/o pis, i/o porta no estan a la llista, o l'adreça del cadastre no coincideix amb la inicial.

Incidències i suggeriments relacionades amb les publicacions d’informació geogràfica i cartogràfica

+

Incidències i suggeriments relacionades amb les publicacions del Pla de la Ciutat.

Placa carrer incidències

+

Petició d'arranjament de desperfectes o reposició de plaques de carrer (nomenclatura).

Suggeriment de canvi de nom o suggeriment de nom nou de carrer o espai públic

+

Proposar noves denominacions de carrers o espais de la via pública.

 

Documentació tècnica

Back to top