Smart City Expo World Congres 2019

Barcelona té un model de com s’ha d’aplicar la tecnologia a la ciutat. De com la tecnologia es posa al servei de les persones per preservar els drets socials fonamentals i donar resposta als principals reptes que té avui en dia la ciutat al mateix temps que segueix impulsant l’economia digital i contribueix a fer de la nostra ciutat un lloc estimulant, dinàmic i exigent per a la nova economia, mentre es posiciona com a referent internacional en l’impuls i la promoció de l’humanisme tecnològic. Expliquem aquest model a través de tres grans eixos: la participació, que engloba la governança local i la participació ciutadana; la interacció, tant social com econòmica, i la planificació urbana de ciutat, que també inclou l’habitatge i la mobilitat de la ciutat.

 

     

Humanising tech for BARCELONA

Estratègia de ciutat

L‘apoderament de la ciutadania i l'anàlisi de les dades generades són determinants, ja que ens revelen nous reptes, en milloren la diagnosi i permeten copsar i mesurar l’impacte de les polítiques públiques.

L’ús responsable i ètic de dades és un element essencial, i a través de l’Oficina Municipal de Dades se’n vol impulsar i coordinar la gestió eficient dins l’Ajuntament.

Barcelona vol manifestar el seu compromís amb els objectius definits a l’Agenda 2030, per fer front als grans reptes del nostre temps, com ara la lluita per la igualtat i la preservació del medi ambient a través dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Actualment s’està duent a terme la planificació del Pla d’actuació municipal (2020-2023), amb eines que permeten treballar en el model de gestió de ciutat conjuntament amb la ciutadania, ja sigui a través de l’enquesta de satisfacció sobre els serveis municipals, o presentant i discutint iniciatives a través de la plataforma DecidimBarcelona.

 

Esquema ODS

Per respondre a la urgència dels grans reptes globals, l’ONU ha aprovat els 17 objectius de desenvolupament sostenible que considera imprescindibles per preservar el planeta i fer possible una vida digna per a tothom. Junts configuren l’anomenada Agenda 2030, que apunta cap a un futur més inclusiu, pròsper, just i sostenible. Els ODS ofereixen una visió global dels problemes, un marc per arribar a grans acords sobre les solucions i una perspectiva temporal llarga, que permet plantejar i desenvolupar projectes transformadors de debò.

L’Ajuntament ha assumit l’Agenda 2030 com a marc d’acció, d'acord amb quatre grans objectius:

  • El compromís polític, per abordar els reptes –com l’ocupació, l’habitatge, l’energia o la mobilitat– que Barcelona ha de resoldre per seguir generant oportunitats, cohesió i benestar, en harmonia amb l’entorn i sense comprometre el futur.
  • La implicació social, en tots els àmbits (empresa, cultura, escola, esport, districtes, barris, etcètera), per fer dels ODS l’agenda de Barcelona.
  • La modernització de la gestió i dels serveis municipals, reflectida també en l’avaluació del compliment dels ODS.
  • El lideratge i la projecció internacional: Barcelona impulsa, amb altres ciutats, els canvis que el món necessita.

 

Una arquitectura orientada al servei a la ciutadania

Les TIC a l’Ajuntament de Barcelona estan dissenyades i construïdes seguint un model de capes transversals que tenen funcions específiques i permeten desacoblar les solucions de les tecnologies emprades. Per sobre hi ha els sistemes d’informació municipals (SI) i els serveis a la ciutadania.

Les dades municipals estan estructurades seguint el model d’informació de base (MIB), que unifica transversalment tots els SI i garanteix la unicitat de les dades. El MIB inclou les entitats persona i territori, i les relacions administratives que mantenen amb l’ajuntament.

El desacoblament dels SI respecte als recursos, tecnològics o funcionals, s’aconsegueix mitjançant plataformes tecnològiques transversals, que ofereixen i gestionen serveis mitjançant polítiques funcionals unificades, i facilita, també, la cooperació entre SI.

 

Administració electrònica GPA

La plataforma del GPA és l’element central de la tramitació dels procediments administratius. Aquesta plataforma desacobla el portal, tramitadors específics de negoci, i diverses aplicacions de tramitació dels recursos comuns i unificats (registre, signatura electrònica, arxivat, notificació).

 

Plataforma de dades urbanes

CITYOS és la plataforma de dades urbanes. Permet tenir una visió holística de la informació de la ciutat i crear diversos datalake temàtics.

SENTILO és la plataforma IoT. Gestiona els sensors i els actuadors municipals i alimenta CITYOS amb les dades provinents d’aquestes fonts.

 

Transformació digital de l'Ajuntament de Barcelona

CityOS

 

 

Back to top