Famílies Nombroses

 

Què és una família nombrosa?

El títol de família nombrosa atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dona dret a la possessió d’un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

Hi ha dues categories:

 • Categoria especial: 5 fills/es o més; o bé 4 fills/es, dels quals almenys 3 procedeixin de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiple o quan els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de membres, no superin el 75% del salari mínim interprofessional vigent (incloses les pagues extraordinàries).
 • Categoria general: 3 fills/es o 2, si un d’ells és discapacitat.

D’acord amb la normativa es considera família nombrosa aquella que està formada per:

 • Un o dos ascendents amb 3 o més fills/es (menors de 21 anys o fins als 25 inclosos, si estudien, i que convisquin amb els ascendents), siguin comuns o no.
 • Un o dos ascendents amb 2 fills/es, quan almenys un d’aquests sigui discapacitat o estigui incapacitat per al treball.
 • Dos ascendents, quan ambdós siguin discapacitats o almenys un d’ells quan el grau de discapacitat d’aquest sigui superior al 65% o estigui incapacitat per al treball, amb 2 fills/es.
 • El pare o la mare separats o divorciats, amb 3 fills/es o més, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el domicili conjugal.
 • 2 o més germans/es orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb el tutor, però que no en depenguin econòmicament.
 • 3 o més germans/es orfes de pare i mare, de més de 18 anys, o 2 si un d’ells és discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
 • Una persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l'altra persona progenitora.

Cal saber que:

 • Es reconeixen com a ascendents les parelles de fet reconegudes mitjançant certificat de convivència o acta notarial, o que tinguin un fill/a en comú.
 • No hi ha límit d’edat per als fills/es amb disminució, sempre que convisquin amb la família.
 • Es consideren família nombrosa els membres de la unitat familiar nacionals de països extracomunitaris, si tots resideixen a l’Estat espanyol.
 • En el cas de persones estrangeres no comunitàries, caldrà que el permís de residència de tots els membres de la família nombrosa sigui vigent, i la data de caducitat del títol en cap cas podrà excedir la data del permís esmentat.
 • El concepte de família nombrosa és aplicable a les unions estables de parella que reuneixin qualsevol de les característiques anteriorment esmentades amb independència de la seva orientació sexual.
 • Els ascendents no poden ser titulars de dues unitats familiars al mateix temps.
 • A efectes de tenir el Títol de Família Nombrosa, i d'acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, el document seguirà en vigor encara que el nombre de fills/es que compleixin les condicions per a formar part d'aquest sigui inferior a tres fills/es, mentre almenys un d'ells reuneixi les condicions previstes a la llei. No obstant això, en aquests casos, la vigència del títol s'estendrà exclusivament respecte dels membres de la unitat familiar que hi continuïn formant part i no serà aplicable als fills/es que ja no compleixen les condicions.

Ajuts i avantatges a famílies nombroses

El títol de família nombrosa permet accedir a una sèrie d’avantatges i beneficis, tant en l’àmbit institucional des de les diverses administracions públiques, com per part d’establiments comercials i entitats mitjançant la Xarxa d’Avantatges per a Famílies Nombroses.

A continuació trobareu els diferents ajuts i avantatges classificats per àmbits:

 
 
EDUCACIÓ

Escoles bressol de titularitat pública

Generalitat de Catalunya

Web del Consorci d’Educació de Barcelona

Informació sobre l’ajut/avantatge

 

Procés de preinscripció escolar

Generalitat de Catalunya

Web del Consorci d’Educació de Barcelona

Informació sobre l’ajut/avantatge

 

Ajuts de menjador per als centres educatius sufragats amb fons públics

Ajuntament de Barcelona

Web del Consorci d’Educació de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Bonificacions als preus públics d'escolaritat de les Escoles Municipals de Música

Ajuntament de Barcelona

Web de les Escoles Municipals de Música

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Bonificacions als preus públics d'escolaritat del Conservatori Municipal de Música

Ajuntament de Barcelona

Web del Conservatori Municipal de Música

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Exempció de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): 50% per categoria general i exempció total per categoria especial

Generalitat de Catalunya

Web de les Universitats de Catalunya

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Procés d'accés a la universitat: Exempció del 100% en cas de categoria especial i del 50% en cas de categoria general

Generalitat de Catalunya

Web de les Universitats de Catalunya

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Deduccions per a famílies nombroses en les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris

Generalitat de Catalunya

Web de les Universitats de Catalunya

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Bonificacions en la taxa per drets d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística

Generalitat de Catalunya

Web de la Secretaria de Política Lingüística

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Bonificació en la taxa per l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) davant d’empreses i de l’Administració

Generalitat de Catalunya

Web de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

LLEURE I ESPORT

Beneficis als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya. Carnet familiar d’alberguista gratuït.

Generalitat de Catalunya

Web de la Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya

 

Descomptes en estades en els 20 albergs de titularitat de Turisme Juvenil de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Web de la Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya

 

Beques en el Programa “L’estiu és teu!”

Generalitat de Catalunya

Web de L’estiu és teu!

 

Esplais i agrupaments escoltes (CAU). Atès que tant els esplais com els agrupaments escoltes tenen un grau d’autonomia elevat encara que pertanyin a una federació, no hi ha una homogeneïtat pel que fa als preus de les inscripcions o de les quotes. En tot cas, en molts d’ells es preveuen bonificacions i descomptes per a les famílies nombroses i les monoparentals.

Ajuntament de Barcelona

Web del Consell de la Joventut de Barcelona

 

Beques per a la campanya de vacances d’estiu

Ajuntament de Barcelona

Web d'activitats de vacances d’estiu 2023

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Ajuts per a la campanya d’activitats extraescolars esportives de l’Institut Barcelona Esports (IBE)

Ajuntament de Barcelona

Web de la oferta esportiva extraescolar

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya - Estudis de llicenciatura, grau i màster: exempció de preus públics per a família nombrosa de categoria especial i 50% per a família nombrosa de categoria general. Bonificació del 5% en formació permanent i formació complementària.

Generalitat de Catalunya

Web de l'Institut Nacional d’Educació Física

 

Bonificació del 50% en l’ús de les instal·lacions esportives de la Magòria i els serveis mèdics dels centres de medicina de l’esport de la Generalitat de Catalunya, així com en la formació com a tècnic d’esport

Web de la  gencat 

 

Descomptes sobre el preu de l’entrada al Zoo de Barcelona en presentar el carnet de família nombrosa (només a les taquilles, no vàlid per a la pàgina web). Possibilitat d’adquirir un abonament familiar anual a un preu avantatjós.

Ajuntament de Barcelona

Web del Zoo de Barcelona

 

Preu avantatjós per a famílies de 4 membres o més mitjançant l’adquisició de l’abonament Tibiclub Familiar, que inclou l'accés a les atraccions i als espectacles durant un any per a tota la família.

Ajuntament de Barcelona

Web del Tibidabo

 

CULTURA

Preus reduïts amb el títol de família nombrosa en l’entrada a diversos teatres i museus, com l’Auditori, el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), el Museu d’Història de Catalunya i monuments que en depenen, entre altres

Ajuntament de Barcelona

Web de Museus Gencat

Web de l'Auditori de Barcelona

Web del Museu d'Arqueologia de Barcelona

Web del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Web del Museu d’Història de Catalunya

 

Descomptes en els preus de les exposicions dels museus i centres patrimonials gestionats per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i descompte en els espectacles del Festival Grec als espais Grec Montjuïc.

Ajuntament de Barcelona

Web de l’ICUB

HABITATGE

Deducció fiscal del 10% en el tram autonòmic de l'IRPF per lloguer de l'habitatge habitual

Generalitat de Catalunya

Web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Reducció en l´impost sobre transmissions patrimonials en l’adquisició d’habitatge per a famílies nombroses

Generalitat de Catalunya

PDF del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

 

Subvenció de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a persones llogateres titulars de família nombrosa

Ajuntament de Barcelona

Web de l'Ajuntament de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Bonificacions de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Ajuntament de Barcelona

Web de l'Ajuntament de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Bo social de la llum amb la tarifa d’últim recurs (potència inferior a 10 Kw)

Ajuntament de Barcelona

Web de l'Organización de Consumidores y Usuarios

 

Bonificació d’Aigües de Barcelona per a famílies nombroses. Tots els habitatges que s’acrediti que hi conviuen 4 persones o més poden sol·licitar l’ampliació de trams de la tarifa de l’aigua i del cànon de l’aigua bonificant una part de l’aigua consumida. Un altre col·lectiu que pot sol·licitar la bonificació per ampliació de trams són les llars amb persones amb grau de disminució. D’aquesta manera, cada persona amb grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència reconegut per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials computa com a dues persones a efectes de considerar l’ampliació de trams.

Aigües de Barcelona

Web d'Aigües de Barcelona

TRANSPORT I MOBILITAT

Descomptes en tarifes de transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

 

RENFE - S’apliquen els descomptes que estableix la legislació vigent sobre famílies nombroses

Renfe

Web de Renfe

 

Els membres d’una família nombrosa es poden beneficiar de les reduccions següents en el preu del bitllet de transport aeri amb Air Europa

Air Europa

Web d'Air Europa

 

Ajuts per a l’adquisició d’un vehicle per famílies nombroses (reducció de l’impost de matriculació per la compra d’un vehicle de 5 a 9 places)

Ajuntament de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

Agencia Tributaria

Informació sobre l'ajut/avantatge

 

Sol·licitud de bonificació del 50% de la quota íntegra del Tribut Metropolità

Àrea Metropolitana de Barcelona

Web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Informació sobre l'ajut/avantatge

PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social per a famílies de Barcelona amb menors de 0 a 16 anys

Ajuntament de Barcelona

Web de l'Ajuntament de Barcelona

Informació ajuts i avantatges

 

Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar

Generalitat de Catalunya

Web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat (Seguretat Social)

Gobierno de España

Web del Ministerio del Interior

ALTRES RECURSOS

Les famílies nombroses poden sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta quan acreditin uns recursos i ingresos anuals bruts de la unitat familiar que no superin els llindars establerts per l´IPREM

Generalitat de Catalunya

Web de la Gencat

 

FamiliaXL.com és una plataforma gratuïta de descomptes i avantatges en tot tipus de serveis i productes per a famílies amb el títol de família nombrosa a Catalunya, tant en venda directa com online, en aquells comerços i establiments adherits a la xarxa fXL.

Família XL.com

Web de Família XL

 

Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)

Web de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya